Imagens da página
PDF
ePub

Herodotus IV. 59. Speaking of the Scythians : Θεές μένος Πασδε λάσκονίαι, Ισίην μέν μάλιςα, επί δε Δία le, wey Fav, vouí Coules Twy Tv 18 Anos tuvos yuvaixa. Deorum bos folos placant, Veftam ante omnes ; deinde Jovem ac Tellurem ; exiftimantes Tellurem Jovis conjugem effe

[blocks in formation]

Much can they praise the trees sostreight and high,
The failing pinė, the cedar proud and tall,
The vine-prop elme, the poplar never dry,

The builder oak, fole king of forrests all,
The aspine good for staves, the cypress funeral,

The ļaurel, meed of mighty conquerors
And poets fage, the firr that weepeth ftill,
The willow, worn of forlorn paramours;
The ewe obedient to the benders will,
The birch for shafts, the fallow for the mill,
The mirrhe, fweet bleeding in the bitter wound,
The warlike beech, the ash for nothing ill,

The fruitful olive, and the platane round,
The carver holme, the maple seldom inward found.
Ovid. Met. X. 90:

Non Chaonis abfuit arbos,
Non nemus Heliadum, non frontibus esculus altis,
Non tilią molles, nec fagus, et innuba laurus.
Et coryli fragiles, et fraxinus utilis hastis,
Enodisque abies, curvataque glandibus ilex,

Et

Et platanus genialis, acerque coloribus impar,
Amnicolæque fimul salices, et aquatica lotos,
Perpetuoque virens buxus, tenuesque myricæ,
Et bicolor nyrtus, et baccis cærula tinus :
Voşquoque flexipedes bederæ venistis, et una
Pampineæ vites, et ami&vitibus ulmi :
Ornique, et picea, pomoque onerata rubenti
Arbutus, et lenta, vi&toris præmia, palmæ :
Et succineta comas, hirsutaque vertice pinus ;
Adfuit huic turbæ, metas imitata, cupreffus,

Seneca, Oedip. 532.
Cupressus altis exferens filvis caput
Virente semper alligat trunco nemus ;
Curvosque tendit quercus et putres fitu
Annofa ramos ; hujus abrupit latus
Edax vetustas: illa jam feffa cadens
Radice, fulta pendet aliena trabe.
Amara baccas laurus; et tiliæ leves ;
Et Paphia myrtus ; et per immenfum mare
Motura remos alnus ; et Phæbo obvia
Enode Zephyris pinus opponens latus,

Lucan. III. 440.
Procumbunt orni, nodosa inpellitur ilex,
Silvaque Dodones, et fluctibus aptior alnus,
Et non plebeios luétus testata cupressus
Tunc primum posuere comas.

Statius,

Statius, Theb. VI. 98.

cadit ardua fagus,
Chaoniumquę nemus, brumæque inlæfa cupreffus,
Procumbunt piceæ, flammis alimenta supremis,
Ornique, iliceæque trabes, metuendaque succo
Taxus, et infandos belli potura cruores
Fraxinus, atque fitu non expugnabile robur.
Hinc audax abies, et odoro vulnere pinus
Scinditur, acclinant intonsa cacumina terræ
Aļnus amica fretis, nec inhofpita vitibus ulmus.
Claudian. R. Prof. II.

107
Apta fretis abies, bellis accommoda cornus,
Quercus amica Jovi, tumulos tectura cupressus,
Ilex plena favis, venturi præfcia laurus :
Flu<tuat hic denso crispata cacumine buxus,
Hiç ederæ ferpunt, hic pampinus induit ulmos.
Much can they praise the trees so streight and high.

Spenser here, and in some other places, uses the
word can in a particular manner*. B. I. Canto I, 50.
Wringing her hands in womens piteous wise,
Tho can she weep to stir up gentle ruth,
Both for her noble blood, and for her tender youth.

B. V. Canto VIII. 14.
So can they both themselves full eath persuade
To fair accordance, and both faults to shade.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Therewith the spew'd out of her filthy maw
A flood of poison horrible and black,
Full of great lumps of flesh and gobbets raw,
Which ftunk so vildly

Our poet paints very strong here, as he does alfa in this book, Canto VIII, 47, 48. where he defcribes Duessa. Longinus would have blam'd him for it, who thus censures the author of the Aspis : Τα ανόμοιόν γε το Ησιόδειου επι της Αχλύς, ειγε Ησιόδε og 'Aowídce Shléov, Της έκ μεν ρινών μύξαι ρέον. . Ου γαρ δεινόν επόνησε το ειδωλον, αλλά μισητόν. 9

Cui disimile eft illud Hefiodi de Tristitia, fi quidem statu-
endum fat etiam poema illud dictum Scutum effe Hefiodi,
Ejus ex naribus humores fluebant.
Neque enim fecit imaginem terribilem, fed odiofam,

[blocks in formation]

As when old father Nilus ’gins to swell
With timely pride above th' Ægyptian vale,
His fatty waves do fertile slime outwell,
And overflow each plain and lowly dale ;

But

But when his latter ebb 'gins to avail,
Huge heaps of mud he leaves, wherein there breed
Ten thousand kinds of creatures, partly male
And partly female of his fruitful seed.

Again, B. III. Canto VI. 8.
So after Nilus' inundation
İnfinite shapes of creatures men do find,
Informed in the mud, on which the sun hath shind:

Ovid. Met. I. 422.
Sic ubi deferuit madidos feptémfluus-agros
Nilus, et antiquo fua Aumina reddidit alveo,
Ætherioque recens exarfit fidere limus ;
Plurima cultores verfis animalia glebis
İnveniunt, et in his quædam modo cepta fub ipfum
Nascendi Jpatiam; quædam imperfecta, suisque
Trunca vident numeris : et eodem in corpore fæpe
Altera pars vivit; rudis eft pars altera tellus.

[ocr errors]

Theophrastus, p. 474. "Ot1.80 'Ary úrlw ditodas Past μας γίνεσθαι και μεγάλες. έχεσι δε έτοι και τες έμπροσθίες σόδας, αλλ' 8 βαδίζεσιν επ' αυτούς. χρώνται δε αυτούς, οία χερσίν. όταν δε φευγώσι, πηδώσει.

Ferunt in Ægypto magnos illos bipedes mures nafci, habere autem et anteriores pedes, fed illis non incedere: imo uti pro manibus, faltu vero fugere.

Plutarch

« AnteriorContinuar »