Imagens da página
PDF
ePub

Α. D. 33.
MARK XII. 5--16.

Α. D. 33. And Jesus answering them began to ώρα, τούτο λαλείτε: ου γάρ έστε υμείς οι say, Take heed lest any man deceive λαλούντες, αλλά το πνεύμα το άγιον, you:

a But when they shall lead you, and VER. 6.

deliver you up, take no thought beforeΠολλοί γάρ ελεύσονται επί τω ονόματι | hand what ye shall speak, neither do ye μου, λέγοντες· “οτι εγώ είμι και πολλούς premeditate : but whatsoever shall be πλανήσουσιν.

given you in that hour, that speak ye : For many shall come in my name, for it is not ye that speak, but the Holy saying, I am Christ; and shall deceive Ghost. many.

2 See on Μatt. Χ. ver. 19-22. VER. 7. “Οταν δε ακούσητε πολέμους και ακούς

VER. 12. πολέμων, μη θροείσθε δεί γας γενέσθαι: Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάαλλ' ούπω το τέλος.

νατον, και πατής τέκνου και επαναστήAnd when ye shall hear of wars and

σονται τέκνα επί γονείς, και θανατώσουσιν rumours of wars, be ye not troubled : autoús. for such things must needs be ; but the Now the brother shall betray the bro. end shall not be yet.

ther to death, and the father the son ;

and children shall rise up against their VER. 8.

parents, and shall cause them to be put 'Εγερθήσεται γας έθνος επί έθνος, και το death. βασιλεία επί βασιλείαν· και έσονται σεισ

VER. 13. μοί κατά τόπους, και έσονται λιμοί και Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια ταραχεί.

το όνομά μου· ο δε υπομείνας είς τέλος, For nation shall rise against nation, ούτος σωθήσεται. and kingdom against kingdom: and And ye shall be hated of all men for there shall be earthquakes in divers my Name's sake : but he that shall enplaces, and there shall be famines and dure unto the end, the same shall be troubles: these are the beginnings of saved.

VER. 14.
Gr. the pains of a woman in travail. "Οταν δε ίδητε το βδέλυγμα της ερημώ-
VER, 9.

σεως, το ρηθέν υπό Δανιήλ του προφήτου,

εστος όπου ού δεί (και αναγινώσκων νοείτω") 'Αρχαι άνδίνων ταύτα. Βλέπετε δε υμείς | τότε οι έν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα εαυτους παραδώσουσι γάς υμάς εις συνέδρια, και εις συναγωγάς δαρήσεσθε, και επί ηγεμόνων και βασιλέων σταθήσεσθε ένεκεν tion of desolation, spoken of by Daniel

a But when he shall see the abominaέμου, εις μαρτύριον αυτοϊς.

the prophet, standing where it ought not, a But take heed to yourselves : for '(let him that readeth understand,) then they shall deliver you up to councils ; let them that be in Judæa flee to the and in the synagogues ye shall be beaten:

mountains: and ye shall be brought before rulers and

a See on Matt. xxiv. ver. 15-36. kings for my sake, for a testimony against them.

VER. 15. • See on Μatt. Χ. ver. 17, 18.

ο δε επί του δώματος, μη καταβάτα

εις την οικίαν, μηδέ εισελθέτω άραι τι έκ VER. 10.

της οικίας αυτού. Και εις πάντα τα έθνη δεί πρώτον κη- And let him that is on the house-top ρυχθήναι το ευαγγέλιον.

not go down into the house, neither enter a And the Gospel must first be pub- therein, to take any thing out of his lished among all nations.

house : a See on Matt. xxiv. ver. 14.

VER. 16.

Και ο εις τον αγρόν ών, μη επιστρεψάτω VER. 11.

εις τα οπίσω, άραι το ιμάτιον αυτού. "Οταν δε αγάγωσιν υμάς παραδιδόντες, And let him that is in the field not μη προμεριμνάτε τί λαλήσητε, μηδε με- turn back again for to take up his garλετάτε· αλλ' και εάν δοθή υμίν εν εκείνη τη ! ment.

sorrows.

όρη:

MARK

ΧΙΙΙ. 1731.

Α. D. 33.

Α. D. 33.

VER. 17.

But in those days, after that tribulaΟυαί δε ταϊς εν γαστρί έχούσαις, και | tion, the sun shall be darkened, and the ταϊς θηλαζούσαις, εν εκείναις ταϊς ημέραις. | moon shall not give her light, But woe to them that are with child,

VER. 25. and to them that give suck in those

Και οι αστέρες του ουρανού έσονται εκdays! VER. 18.

πίπτοντες, και αι δυνάμεις αι εν τοις ουρα

νούς σαλευθήσονται. Προσεύχεσθε δε ίνα μη γένηται η φυγή υμών χειμώνος.

And the stars of heaven shall fall, and

the powers that are in heaven shall be And pray ye that your flight be not

shaken. in the winter.

VER. 96.
VER. 19.

Και τότε όψονται τον υιόν του ανθρώπου "Έσονται γαρ αι ημέραι εκείναι θλίψις, ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολ. οία ου γέγονε τοιαύτη απ' αρχής κτίσεως | λής, και δόξης. ής έκτισεν ο Θεός, έως του νύν, και ου μη And then shall they see the Son of γένηται.

man coming in the clouds with great For in those days shall be affliction, power and glory. such as was not from the beginning of the creation which God created unto

VER. 97. this time, neither shall be.

Και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυ

του, και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού VER. 20.

εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρου γής Και ει μη Κύριος εκολόβωσε τας ημέρας, έως άκρου ουρανού. ουκ αν εσώθη πάσα σάρξ αλλά διά τους εκλεκτούς, ούς εξελέξατο, εκολόβωσε τας | shall gather together his elect from the

And then shall he send his angels, and ημέρας.

four winds, from the uttermost part of And except that the Lord had short. the earth to the ultermost part of heaven. ened those days, no flesh should be saved : but for the elect's sake, whom he hath

VER. 28. chosen, he hath shortened the days. "Από δε της συκής μάθετε την παραβο

λήν· όταν αυτής ήδη ο κλάδος απαλός γέ. VER. 91.

γηται,

και εκφυή τα φύλλα, γινώσκετε ότι Και τότε εάν τις υμίν είπη: Ιδού, ώδε ο εγγύς το θέρος εστίν. Χριστός ή, ιδου εκεί μη πιστεύσητε.

Now learn a parable of the fig tree; And then if any man shall say to you, When her branch is yet tender, and putLo, here is Christ ; or, lo, he is there ; teth forth leaves, ye know that summer is believe him not :

VER. 29.
VER. 29.

Ούτω και υμείς, όταν ταύτα ίδητε γινό'Εγερθήσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και τέ- μενα, γινώσκετε ότι εγγύς έστιν επί θύραις. ρατα, προς το αποπλανάν, ει δυνατόν, και So ye in like manner, when ye shall τους εκλεκτούς.

see these things come to pass, know that

it is nigh, even at the doors. For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and won

VER. 30. ders, to seduce, if it were possible, even

'Αμήν λέγω υμίν, ότι ου μή παρέλθη ή the elect.

γενεά αύτη, μέχρις ου πάντα ταύτα γέVER. 23. Υμείς δε βλέπετε: ιδού, προείρηκα υμίν

Verily I say unto you, That this geπάντα.

neration shall not pass, till all these But take ye heed: behold, I have fore things be done. told you all things.

VER. 31.
VER. 24.

Ο ουρανός και η γή παρελεύσονται οι δε 'Αλλ' εν εκείναις ταις ημέραις, μετά την 1 λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. θλίψιν εκείνην, ο ήλιος σκοτισθήσεται, και Heaven and earth shall pass away: η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής: but my words shali not pass away.

near :

νηται. .

a

A. D, 33.

MARK XII. 32-37.-ΧΙV. 1-5. 4. p. 33. VER. 32.

of sleep : for now is our salvation Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας, nearer than when we believed, Rom. ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελλοι οι εν ουρανό, χίii. 11. Therefore let us not sleep, ουδε ο υιός, ει μή ο πατήρ.

as do others; but let us watch and be But of that day and that hour knoweth sober, 1 Thess. v. 6. no man, no, not the angels which are in

VER. 37. heaven, neither the Son, but the Father.

Αδε υμίν λέγω, πάσι λέγω" Γρηγορείτε. VER. 33.

And what I say unto you I say unto Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε: ll, Watch. ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός εστιν.

CHAP. XIV.-VER. 1. a Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

"Ην δε το πάσχα και τα άζυμα μετα δύο a See on Matt. xxiv. ver. 42.

ημέρας και εζήτουν οι Αρχιερείς και οι

Γραμματείς, πώς αυτόν εν δόλω κρατήVER. 34.

σαντες αποκτείνωσιν. Ως άνθρωπος απόδημος αφείς την οικίαν

After two days was the feast of the αυτού, και δούς τους δούλους αυτού την εξου- Passover, and of unleavened bread : and σίαν, και εκάστω το έργον αυτού, και τω the Chief Priests and the Scribes sought θυρωρώ ενετείλατο ένα γρήγορη

how they might take him by cruft, and For the Son of man is as a man put him to death. taking a far journey, who left his house,

a See on Matt. xxvi. ver. 2-16. and gave authority to his servants, band

VER. 2. to every man his work, and commanded

"Έλεγον δε: Μή εν τη εορτή, μήποτε θόthe porter to watch.

ρυβος έσται του λαού. · For the kingdom of heaven is as a But they said, Not on the feast day, man travelling into a far country, who lest there be an uproar of the people. calleth his own servants, and delivered

VER. 3. unto them his goods, Matt. xxv. 14. He said therefore, A certain noble

Και όντος αυτού εν Βηθανία, εν τη οικία man went into a far country to receive | Σίμωνος του λεπρού, κατακειμένου αυτού, for himself a kingdom, and to return, δου πιστικής πολυτελούς και συντρίψασα

ήλθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου, νάρAnd he called his ten servants, and το αλάβαστρον, κατέχεεν αυτού κατά της delivered them ten pounds, and said

κεφαλής. unto them, Occupy till I come, Luke Xix. 12, 13.

And being in Bethany in the house of b See on Matt. xxv. ver. 14.

Simon the leper, as he sat at meat, there

came a woman having an alabaster box VER. 35.

of ointment of spikenard, very precious ; Γρηγορείτε ούν (ουκ οίδατε γαρ πότε ο | and she brale the bor, and poured it on κύριος της οικίας έρχεται, όψε, ή μεσονυκ- his head. τίου, ή άλεκτοροφωνίας, η πρωί)

* Or, pure nard, or, liquid nard, a Watch ye therefore : for ye know not

VER. 4. when the master of the house cometh, at

"Ησαν δέ τινες αγανακτούντες προς εαυeven, or at midnight, or at the cock- | τους, και λέγοντες· Εις τι η απώλεια αύτη crowing, or in the morning :

του μυρού γέγονεν και a See on Matt. xxiv. ver. 42.

And there were some that had indig. VER. 36.

nation within themselves, and said, Why Μή ελθών εξαίφνης, εύρη υμάς καθεύ- was this waste of the ointment made ? δοντας.

VER. 5. Lest a coming suddenly he bfind you Ηδύνατο γάρ τούτο πραθήναι επάνω sleeping .

τριακοσίων δηναρίων, και δοθήναι τοϊς πτονa See on Matt. xxiv. ver. 42. | χούς. Και ενεβριμώντο αυτή. clause 2.

For it might have been sold for more • While the bridegroom tarried, than three hundred pence, and have they all slumbered and slept, Matt. been given to the poor. And they murXXV. 5. And that, knowing the time, mured against her. that now it is high time to awake out * See Matt. xviii. ver. 28. VOL. I

2 P

Α. D. 33.

MARK XIV. 6–20.

Α. D. 33.

[ocr errors]

VER. 6.

VER. 13. ο δε Ιησούς είπεν: "Αφετε αυτήν: τι Και αποστέλλει δύο των μαθητών αυτού, αυτή κόπους παρέχετε και καλόν έργον είργά- και λέγει αυτούς: “Υπάγετε εις την πόλιν σατο εις εμέ.

και απαντήσει υμίν άνθρωπος κεράμιον And Jesus said, Let her alone, why | ύδατος βαστάζων· ακολουθήσατε αυτώ. trouble ye

her ? she hath wrought a good And he sendeth forth two of his disciwork

ples, and saith unto them, Go ye into the VER. 7.

city, and there shall meet you a man Πάντοτε γάρ τους φτωχούς έχετε μεθ' | bearing a pitcher of water : follow him. εαυτών, και όταν θέλητε, δύνασθε αυτούς

VER. 14. εύ ποιήσαι· έμε δε ου πάντοτε έχετε.

Και όπου έαν εισέλθη, είπατε τω οίκοFor ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them

δεσπότη, ότι ο διδάσκαλος λέγει: Πού

έστι το κατάλυμα όπου το πάσχα μετά good: but me ye have not always.

των μαθητών μου φάγω ; VER. 8.

And wheresnever he shall go in, say “ο είχεν αύτη, εποίησεν προέλαβε μυ

ye to the good man of the house, The ρίσαι μου το σώμα εις τον ενταφιασμόν.

Master saith, Where is the guest-chamShe hath done what she could: she is ber, where I shall eat the Passover with come aforehand to anvint my body to the my disciples ? burying.

VER. 15.
VER. 9.

Και αυτός υμϊν δείξει ανώγεον μέγα 'Αμήν λέγω υμίν, όπου αν κηρυχθή το έστρωμένον, έτοιμον· εκεί ετοιμάσατε ευαγγέλιον τούτο εις όλον τον κόσμον και ημϊν. και εποίησεν αύτη, λαληθήσεται εις μνημό- And he will shew you a large upper συνον αυτής.

room furnished and prepared : there Verily I say unto you, Wheresoever make ready for us. this Gospel shall be preached throughout

VER. 16. the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial | εις την πόλιν, και εύρον καθώς είπεν αυτοίς:

Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού, και ήλθον of her. VER. 10.

και ητοίμασαν το πάσχα. Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, είς τών δώ

And his disciples went forth, and came δεκα, απήλθε προς τους Αρχιερείς, ίνα | into the city, and found as he had said παραδώ αυτόν αύτοϊς.

unto them: and they made ready the

Passover. And Judas Iscariot, one of the twelve,

VER. 17. went unto the Chief Priests, to betray him

Και οψίας γενομένης έρχεται μετά των unto them. ,

δώδεκα. VER. 11. Οι δε ακούσαντες εχάρησαν, και επηγ

And in the evening he cometh with

the twelve. γείλαντο αυτό αργύριον δούναι και εζήτει

VER. 18. πώς ευκαιρας αυτόν παραδώ. And when they heard it, they were | είπεν ο Ιησούς: 'Αμήν λέγω υμίν, ότι είς

Και ανακειμένων αυτών και εσθιόντων, glad, and promised to give him money εξ υμών παραδώσει με, And he sought how he might conveniently brou. betray him.

And as they sat and did eat, Jesus VER. 19. Και τη πρώτη ημέρα των αζύμων, ότε εαid, Verily I say unto you, One of you

which eateth with me shall betray me. το πάσχα έθυον, λέγουσιν αυτώ οι μαθηται αυτού που θέλεις ασελθόντες ετοιμάσω

VER. 19. μεν ένα φάγης το πάσχα και

οι δε ήρξαντο λυπείσθαι, και λέγειν * And the first day of unleasened αυτω είς καθ' είς: Mή τι εγώ; και άλλος bread, when they killed the Passover, his MÍ ti éya; disciples said unto him, Where wilt thou And they began to be sorrowful, and that we go and prepare, that thou mayest to say unto him one by one, Is it I? und eat the Passover ?

another said, Is it I ? • Or, sacrificed.

VER. 20, a See on Matt. xxvi. ver. 17-24. ο δε αποκριθείς, είπεν αυτοίς: Είς εκ

εσθίων μετ'

[ocr errors][merged small][merged small]

των δώδεκα, ο εμβαπτόμενος μετ' εμού είς

VER. 27. το τρυβλίον.

Και λέγει αυτοίς ο Ιησούς: “Οτι πάντες And he answered and said unto them, | σκανδαλισθήσεσθε εν εμοί εν τη νυκτί It is one of the twelve, that dippeth with | ταύτη ότι γέγραπται· Πατάξω τον ποιτηe in the dish.

μένα, και διασκορπισθήσεται τα πρόβατα. VER. 21.

And Jesus saith unto them, All ye Ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς for it is written, I will smite the Shep

shall be offended because of me this night: γέγραπται περί αυτού ουαι δε τώ ανθρώπων hard, and the sheep shall be cattered. εκείνω δι' ου ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται· καλόν ήν αυτό, εί ουκ εγεννήθη ο άνθρω

VER. 28. πος εκείνος.

'Αλλά μετά το εγερθήναι με, προάξο The Son of man indeed goeth, as it is υμάς εις την Γαλιλαίαν. written of him: but woe to that man by

But after that I am risen, I will go whom the Son of man is betrayed ! good before you into Galilee. were it for that man if he had never been

VER. 99. born.

ο δε πέτρος έφη αυτών και ει πάντες VER. 22.

σκανδαλισθήσονται, αλλ' ουκ εγώ. Και εσθιόντων αυτών, λαβών ο Ιησούς But Peter said unto him, Although all άρτον, ευλογήσας έκλασε, και έδωκεν αυ- shall be offended, yet will not Ι. τους, και είπε: Λάβετε, φάγετε» τούτο έστι το σώμα μου.

VER. 30.

Και λέγει αυτώ ο Ιησούς: 'Αμήν λέγω a And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to

σοι, ότι σήμερον έν τη νυκτί ταύτη, πριν them, and said, Tuke, eat; this is my

ή δις αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με. body.

And Jesus saith unto him, Verily I . See on Matt. xxvi. ver. 26-35.

say unto thee, That this day, even in

this night, before the cock crow twice, VER. 23.

thou shalt deny me thrice. και λαβών το ποτήριον, ευχαριστήσας

VER. 31. έδωκεν αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. ο δε εκ περισσου έλεγε μάλλον. Εάν

And he took the cup, and when he | με δέη συναποθανείν σοι, ου μη σε απαρhad given thanks, he gave it to them : νήσομαι. Ωσαύτως δε και πάντες έλεγαν. and they all drank of it.

But he spake the more vehemently, If

I should die with thee, I will not deny VER. 24.

thee in any wise. Likewise also said Και είπεν αυτοίς· Τούτο εστι το αίμα | they all. μου, το της κοινής διαθήκης, το περί πολ.

VER. 32. λών εκχυνόμενον.

Και έρχονται εις χωρίον ού το όνομα And he said unto them, This is my | Γεθσημανή και λέγει τους μαθηταίς αυblood of the new testament, which is shed | του Καθίσατε ώδε έως προσεύξωμαι. for many.

a And they came to a place which VER. 25.

was named Gethsemane: and he saith to 'Αμήν λέγω υμίν, ότι ουκέτι ου μή πία | his disciples, Sit ye here, while I shall έκ τού γεννήματος της αμπέλου, έως της | pray. ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω καινόν εν τη a See on Matt. xxvi. ver. 36–46. βασιλεία του Θεού.

VER. 33. Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until | Ιάκωβον, και Ιωάννην μεθ' εαυτού και

και παραλαμβάνει τον Πέτρον, και τον that day that I drink it new in the king- ήρξατο εκθαμβεϊσθαι και αδημονείν. dom of God.

And he taketh with him Peter and VER. 96.

James and John, and began to be sore Και υμνήσαντες, εξήλθον εις το όρος των | amazed, and to be very heaυν; ελαίων. .

VER. 34. And when they had sung an hymn

Και λέγει αυτούς. Περιλυσός έστιν και they went out into the mount of Olives | νυχή μου έως θανάτου μείνατε ώδε, και • Or, palm.

γρηγορείτι.

« AnteriorContinuar »