Imagens da página
PDF
ePub

Α. D. 33.

MARK XI. 21--33.-XII. 1.

Α. D. 33.

saith unto him, Master, behold, the fig- come to him the Chief Priests, and the tree which thou cursedst is withered away! Scribes, and the elders, VER. 29.

a See on Matt. xxi. ver. 23—27. και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει αυτούς:

VER. 98. Εχετε πίστιν Θεού.

Και λέγουσιν αυτώ. 'Εν ποία εξουσία And Jesus answering saith unto them, | ταύτα ποιείς ; και τις σοι την εξουσίαν Have* faith in God.

ταύτην έδωκεν, ίνα ταύτα ποιής; * Or, the faith of God.

And say unto him, By what authority VER. 23.

doest thou these things ? and who gave 'Αμήν γάρ λέγω υμίν, ότι ός αν είπητα | thee this authority to do these things? όρει τούτω· 'Αρθητι, και βλήθητι εις την

VER. 29. θάλασσαν και μη διακριθή εν τη καρδία

ο δε Ιησούς αποκρίθειε, είπεν αυτοίς: αυτού, αλλά πιστεύση ότι και λέγει γίνε- | 'Επερωτήσω υμάς καγώ ένα λόγον, και ται· έσται αυτω και εάν είπη.

αποκρίθητέ μου, και έρώ υμίν εν ποία εξουFor verily I say unto you, That who- σία ταύτα ποιώ. soever shall say unto this mountain, Be

And Jesus answered and said unto thou removed, and be thou cast into the them, I will also ask of you one question, sea ; and shall not doubt in his heart, but and answer me, and I will tell you by shall believe that those things which he what authority I do these things. saith shall come to pass; he shall have

* Or, thing.
whatsoever he saith.
VER. 24.

VER. 30.
Διά τούτο λέγω υμίν, πάντα όσα αν εξ ανθρώπων και αποκρίθητέ μοι.

το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ήν, και προσευχόμενοι αιτείσθε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έσται υμίν,

The baptism of John, was it from heaTherefore I say unto you, What things ven, or of men? answer me. soever ye desire, when ye pray, believe that

VER. 31. ye receive them, and ye shull have them. Και ελογίζοντο προς εαυτούς, λέγοντες: VER. 25.

'Εάν είπωμεν, 'Εξ ουρανού, ερεϊ: Διατί ούν

ουκ επιστεύσατε αυτό; Και όταν στήκατε προσευχόμενοι, αφίετε εί τι έχετε κατά τινος· ένα και ο πατήρ And they reasoned with themselves, υμών δεν τους ουρανούς άφη υμϊν τα παραπ- saying, lf we shall say, From heaven; he τώματα υμών.

will say, Why then did ye not believe,

him ? a And when ye stand praying, forgive,

VER. 32. if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may for

'Αλλ' εαν είπωμεν· 'Εξ ανθρώπων give you your trespasses.

εφοβούντο τον λαόν άπαντες γαρ είχον τον,

Ιωάννην, ότι όντως προφήτες ήν. a See on Matt. vi. ver. 12. clause 3.

But if we shall say, of men; they VER. 26.

feared the people: for all men counted Ει δε υμείς ούκ άφίετε, ουδε ο πατήρ | John, that he was a prophet indeed. υμών και εν τοίς ουρανούς αφήσει τα παραπ

VER. 33. τώματα υμών.

και αποκριθέντες, λέγουσι τω Ιησού But if ye do not forgive, neither will | Ουκ οίδαμεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς, your Father which is in heaven forgive λέγει αυτοϊς: Ουδε εγώ λέγω υμϊν έν ποία your trespasses.

εξουσία ταύτα ποιώ. VER. 27.

And they answered and said unto Je

We cannot tell. And Jesus answerΚαι έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα και img saith unto them, Neither do I tell εν τώ ιερώ περιπατούντος αυτού, έρχονται | you by what authority I do these things. προς αυτόν οι Αρχιερείς, και οι Γραμματείς, και οι Πρεσβύτεροι

CHAP. XII.-VER. 1. a And they come again to Jerusalem: Και ήρξατο αυτοϊς εν παραβολαίς λέγειν· and as he was walking in the temple, there I'Αμπελώνα έφύτευσεν άνθρωπος, και πε

[ocr errors]

Α. D. 33.
MARK X11. 1-14.

Α. D. 33. ριέθηκε φραγμών, και ώρυξεν υπολήνιον, και

VER. 8. ώκοδόμησε πύργον, και εξέδοτο αυτον γεωργούς, και απεδήμησε.

Και λαβόντες αυτόν, απέκτειναν, και

εξέβαλον έξω του αμπελώνος. And he began to speak unto them by parables. a Acertain man planted a vine

And they took him, and killed him, yard, and set an hedge about it, and dig- and cast him out of the vineyard. ged a place for the winefat, and built a

VER. 9. tower, and let it out to husbandmen, and Τί ούν ποιήσει ο κύριος του αμπελώνος και went into a far country.

'Έλεύσεται και απολέσει τους γεωργούς, 2 See on Μatt. xxi. ver. 33 49. | και δώσει τον αμπελώνα άλλους. VER, 2.

What shall therefore the lord of the Και απέστειλε προς τους γεωργούς των | the husbandmen, and will give the vine

vineyard do? He will come and destroy καιρώ δούλον, ένα παρά των γεωργών λάβη yard unto others. από του καρπού του αμπελώνος. And at the season he sent to the hus

VER. 10. bandmen a servant, that he might receive Ουδε την γραφήν ταύτην ανέγνωτε; Λίfrom the husbandmen of the fruit of the | Θαν δεν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούvineyard.

τος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας: VER. S.

And have ye not read this Scripture ; οι δε, λαβόντες αυτόν, έδειραν, και The stone which the builders τεjected is απέστειλαν κενόν.

become the head of the corner : And they caught him, and beat him,

VER. 11. and sent him away empty.

Παρά Κυρίου εγένετο αύτη» και έστι VER. 4.

θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών. Και πάλιν απέστειλε προς αυτούς αλ.

This was the Lord's doing, and it is λον, δούλον κακείνον λιθοβολήσαντες εαε | marvellous in our eyes ? φαλαίωσαν, και απέστειλαν ητιμωμένον.

VER. 12. And again he sent unto them another Και εζήτουν αυτόν κρατήσει και εφοβήservant; and at him they cast stones, and | Θησαν τον όχλον» έγνωσαν γαρ ότι προς wounded him in the head, and sent him | αυτούς την παραβολήν είπε και αφέντες away shamefully handled.

αυτόν, απήλθον. VER. 5.

a And they sought to lay hold on him, Και πάλιν άλλον απέστειλε κακείνον | he had spoken the parable against them :

but feared the people : for they knew that απέκτειναν και πολλούς άλλους, τους μέν | αnd they left him, and went their way. δέροντες, τους δε αποκτείνοντες.

à See on Matt. xxi. ver. 45, 46. And again he sent another; and him

VER. 13. they killed, and many others; beating some, and killing some.

Και αποστέλλουσι προς αυτόν τινας των

Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, να αυτόν VER. 6.

αγρεύσωσι λόγω. "Ετι ούν ένα υιον έχων αγαπητός αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, | the Pharrisees and of the Herodians, to

a And they send unto him certain of λέγων· “οτι εντραπήσονται τον υιόν μου.

catch him in his words. Having yet therefore one son, kis well

* See on Matt. Xrii. ver. 16–22. beloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.

VER. 14.
VER. 7.

οι δε έλθόντες λέγουσιν αυτώ ΔιδάσΕκείνοι δε οι γεωργοί είπον προς εαυ- καλε, οίδαμεν ότι αληθής εί, και ου μέλει τούς: “Ότι ούτος εστιν ο κληρονόμος· δεύτε,

σοι περί ουδενός· ου γαρ βλέπεις εις πρόσαποκτείνωμεν αυτόν, και ημών έσται και δδόν του Θεού διδάσκεις: "Εξεστι κήνσω

ωπον ανθρώπων, αλλ' επ' αληθείας την κληρονομία.

Καίσαρι δούναι, και ού; δωμεν, ή μη δώμεν; But those husbandmen said among And when they were come, they say themselves, This is the heir ; come, let us isnto him, Master, we know that thou art kill him, and the inheritance shall be our's.' true, und carest for no man: for thou

Α. D. 33.

MARK XIS. 14-27.

Α. D. 33.

τω.

regardest not the person of men, but teach Now there were seven brethren: and est the way of God in truth: Is it lawful the first took a wife, and dying left no to give tribute to Cæsar, or not?

seed.

VER. 91. VER. 15. ο δε, ειδώς αυτών την υπόκρισιν, είπεν

Και ο δεύτερος έλαβεν αυτήν, και απέθανε, αυτοίς· Τί με πειράζετε και φέρετέ μου

και ουδέ αυτός αφήκε σπέρμα και ο δηνάριον, ίνα ίδω:

τρίτος ώσαύτως. Shall we give, or shall we not give ?

And the second took her, and died, But he, knowing their hypocrisy, said neither left he any seed: and the third unto them, Why tempt ye me? bring me

likewise.

VER. 99. a * penny, that I may see it. * Valuing of our money seven pence

Και έλαβον αυτήν οι επτά, και ουκ αφήhalfpenny, as Matt. xviii. 28. καν σπέρμα· εσχάτη πάντων απέθανε και

η γυνή. VER. 16.

And the seven had her, and left no Οι δε ήνεγκαν. Και λέγει αυτούς· Τί- | seed: Iast of all the woman died also. νος και εικών αύτη και η επιγραφή και οι δε είπον αυτω Καίσαρος.

VER. 23. And they brought it. And he saith 'Εν τη ούν αναστάσει, όταν αναστώσι, κηto them, Whose is this image and si- τίνος αυτών έσται γυνή και οι γαρ επτά έσperscription ? And they said unto him, xov avtùy yuvaixa. Cæsar's.

In the resurrection therefore, when they VER. 17.

shall rise, whose wife shall she be of them? και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς· | for the seven had her to wife. 'Απόδοτε τα Καίσαρος, Καίσαρι και τα του Θεού, τω Θεώ. Και εθαύμασαν επ' αυ

VER. 24.

Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς: And Jesus answering said unto them, ου διά τούτο πλανάσθε, μη ειδότες τας Render to Cesar the things that are Ce-| γραφάς, μηδε την δύναμιν του Θεού και sar's, and to God the things that are And Jesus answering said unto them, God's. And they marvelled at him. Do ye not therefore err, because ye know

not the Scriptures, neither the power of VER. 18.

God? Και έρχονται Σαδδουκαίοι προς αυτόν,

VER. 25. αίτινες λέγουσιν ανάστασιν μή είναι και επηρώτησαν αυτόν, λέγοντες:

“Οταν γαρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε a Then come unto him the Sadducees, άγγελοι οι εν τοις ουρανούς.

γαμούσιν, ούτε γαμίσκονται, αλλ' εισίν ως which say there is no resurrection; and they asked him, saying,

For when they shall rise from the dead, a See on Matt. xxii. ver. 23–32.

they neither marry, nor are given in mar

riage; but are as the angels which are VER. 19.

in heaven.

VER. 26. Διδάσκαλε, Μωσής έγραψεν ημίν, ότι εάν τινος αδελφός αποθάνη, και καταλίπη Περί δε τών νεκρών, ότι εγείρονται, ουκ γυναίκα, και τέκνα μη αφή, ένα λάβη ανέγνωσε εν τη βίβλω Μωσέως, επί της βααδελφός αυτού την γυναίκα αυτού, και του ως είπεν αυτώ ο Θεός, λέγων· 'Εγώ και εξαναστήση σπέρμα τώ αδελφώ αυτού. Θεός 'Αβραάμ, και ο Θεός Ισαάκ, και ο Master, Moses wrote unto us, If a

Θεός Ιακώς και man's brother die, and leuve his wife And as touching the dead, that they behind him, and leave no children, that rise: have ye not read in the book of Mohis brother should take his wife, and ses, how in the bush God spake unto him, raise up seed unto his brother.

saying, I am the God of Abraham, and

the God of Isaac, and the God of Jacob? VER. 20. Επτά αδελφοί ήσαν: Και ο πρώτος

VER. 27. έλαβε γυναίκα, και αποθνήσκων ουκ άφηκε Ούκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός σπέρμα.

ζώντων υμείς ούν πολύ πλανάσθε.

Α. D. 33.

Α. D. 33.

MARK X11, 27-38.

question.

He is not the God of the dead, but the Master, thou hast said the truth : for God of the living : ye therefore do great- there is one God; and there is none other ly err.

but he : VER. 28.

VER. 33. Και προσελθών είς των Γραμματέων, Και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρακούσας αυτών συζητούντων, ειδώς ότι κα

δίας, και εξ όλης της συνέσεως, και εξ όλης λώς αυτούς απεκρίθη, επηρώτησεν αυτόν της ψυχής, και εξ όλης της ισχύος, και το Ποία εστί πρώτη πασών εντολή και

αγαπάν τον πλησίον ως εαυτόν, πλείον έστι • And one of the Scribes came, and hat- πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυing heurd them reasoning together, and sãv. perceiving that he had answered them And to love him with all the heart, and well, asked him, Which is the first com with all the understanding, and with all mandment of all?

the soul, and with all the strength, and a Then one of them which was a Law- to love his neighbour as himself,a is more yer, asked him a question tempting than all whole burntofferings and sacrihim, and saying, Master, which is fices. the great commandment in the law ? a See on Matt. ix. ver. 13. clause 2. Μatt. xxii. 35, 36.

VER. 34.
VER. 29.

Και ο Ιησούς, ιδών αυτόν ότι νουνεχώς

απεκρίθη, είπεν αυτώ Ου μακράν εί από ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτώ: “οτι πρώ- της βασιλείας του Θεού. Και ουδείς ουκέτη πασών των εντολών: "Ακουε Ισραήλ,

τι ετόλμα αυτόν επερωτήσαι. Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είς έστι.

And when Jesus saw that he answered And Jesus answered him, The first of discreetly, he said unto him, Thou art all the commandments is, a Hear, o is not far from the kingdom of God. And rael; The Lord our God is one Lord: no man after that durst ask him any

a Hear, O Israel : the LORD our God is one Lord : and thou shalt love

a See on Matt. xxii. ver. 46. the LORD thy God with all thine heart,

VER. 35. and with all thy soul, and with all thy Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε, διδάσκων might, Deut. vi, 4, 5.

εν τω ιερώ: Πώς λέγουσιν γραμματείς,

ότι ο Χριστός υιός έστι Δαβίδ ; VER. 30.

& And Jesus answered and said, while Και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ he taught in the temple, Hoυ say the όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυ- | Scribes that Christ is the son of David ? χής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και

2 See on Μatt. Χxii. ver. 41-45. εξ όλης της ισχύος σου. Αύτη πρώτη εντολή.

VER. 36. a And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thυ το αγία Είσεν ο Κύριος τω Κυρίω μου

Αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν τω Πνεύματι soul, and with allthy mind, and with all Κάθου εκ δεξιών μου, έως αν θα τους έχthy strength : this is the first command

θρούς σου υποπόδιον των ποδιών σου. a See on Matt. xxii. ver. 37-40.

For David himself said by the Holy

Ghost, The LORD said to my Lord, Sit VER. 31.

thou on my right hand, till I make thine Και δευτέρα ομοία, αύτη: Αγαπήσεις | enemies thy footstool. τον πλησίον σου ως σεαυτόν· μείζων τού

VER. 37. των άλλη εντολή ουκ έστι. And the second is like, namely, this, αόθεν υιός αυτού έστι ; Και ο πολύς όχλος

Αυτός ούν Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον και Thoι slialt love thy neighbour as thyself. | ήκουεν αυτού ήδέως. There is none other commandment greater than these.

David therefore himself calleth him VER. 32.

Lord; and whence is he then his son ? Και είπεν αυτώ ο Γραμματεύς: Καλώς,

Anda the common people heard him gladly.

a See on Matt. xi. ver. 5. clause 5. διδάσκαλε, επ' αληθείας είπας, ότι είς έστι Θεός, και ουκ έστιν άλλος πλήν αυτού

VER. 38. And the Scribe said unto him, Well, Και έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυτού

tment. .

Α. D. 33.

MARK XII. 38-44.-x111. 1–5.

Α. D. 33.

Βλέπετε από των γραμματέων, των θε- αυτού, λέγει αυτούς: 'Αμήν λέγω υμίν, ότι λόντων έν στολαΐς περιπατείν, και ασπασ- και χήρα αύτη ή πτωχή πλείον πάντων βέμούς εν ταϊς αγοραίς,

βληκε των βαλόντων εις το γαζοφυλάκιον. And he said unto them in his doc And he called unto him his disciples, trine, a Beware of the Scribes, which and suith unto them, Verily I say unto love to go in long clothing, and love you, That this poor widow hath cast more salutations in the market-places, in, than all they which have cast into the * See on Matt. xxiii. ver. 5-7. treasury: :

VER. 44.
VER. 39.

Πάντες γαρ εκ του περισσεύοντος αυτούς Και πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγω- έβαλον αύτη δε εκ της υστερήσεως αυτής γαϊς, και πρωτοκλισίας εν τοις δείπνους: πάντα όσα είχεν έβαλεν, όλον τον βίον αυτής.

And the chief seats in the synagogues, For all they did cast in of their ahnınand the uppermost rooms at feasts : dance: but she of her want did cast in

all that she had, even all her living. VER. 40. Οι κατεσθίοντες τας οικίας των χηρών,

CHAP. ΧΙΙΙ.-VER. 1. και προφάσει μακρά προσευχόμενοι ούτοι Και εκπορευομένου αυτού εκ του ιερού, λήψονται περισσότερον κρίμα.

λέγει αυτώ εις των μαθητών αυτού• Διδάσ. * Which devour widows' houses, and | καλε, ίδε ποταποι λίθοι, και ποτασαι οιfor a pretence make long prayers: these sodopai. shall receive greater damnation.

a And as he went out of the temple, * See on Matt. xxiii. ver. 14.

one of his disciples saith unto him,

Master, see what manner of stones and VER. 41.

what buildings are here! Και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι του γα a See on Matt. xxiv. ver. 149. ζοφυλακίου, έθεώρει πώς ο όχλος βάλλει χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον» και πολλοί

VER. 2. πλούσιοι εβαλλον σολλά.

Και ο Ιησούς αποκριθείς, είπεν αυτώ a And Jesus sat over against the Βλέπεις ταύτας τας μεγάλες οικοδομές και treasury, and beheld how the people cast ου μη αφεθή λίθος εσί λίθω, δς ου μή καmoney into the treasury: and many

ταλυθή. that were rich cast in much.

And Jesus answering said unto him, *A piece of brass money: See Matt. x. Seest thou these great buildings ? there 9.

shall not be left one stone upon another, a And he looked up, and saw the that shall not be thrown down. rich men casting their gifts into the

VER. 3. treasury. And he saw also a certain poor widow casting in thither two έλαιών κατέναντι του ξηρού, επηρώτων αυτών

και καθημένου αυτού εις το όρος των mites. And he said, Of a truth I say κατ' ιδίαν Πέτρος, και Ιάκωβος, και Ιωάνunto

you, that this poor widow hath cast in more than they all : For all

νης, και Ανδρέας these have of their abundance cast in And as he sat upon the mount of unto the offerings of God: but she of Olives over against the temple, Peter her penury bath cast in all the living and James and John and Andrew asked that she had, Luke xxi. 1-4.

him privately, VER. 49.

VER. 4. Και ελθούσα μία χήρα πτωχή έβαλε

Είπε ημϊν πότε ταύτα έσται, και τι το λεφτά δύο, ' έστι καδράντης.

σημείον όταν μέλλη πάντα ταύτα συντε

λεϊσθαι; And there came a certain poor widow, and she threw in two * mites, which make

Tell us, when shall these things be? a farthing .

and what shall be the sign when all • It is the seventh part of one piece

these things shall be fulfilled ? of that brass money.

VER. 5.
VER. 43.

ο δε Ιησούς αποκριθείς αυτούς ήρξατο Και προσκαλεσάμενος τους μαθητές ΓλέγεινΒλέπετε με τις υμάς πλανήση.

« AnteriorContinuar »