Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

σίοντος του νοσήματος ες την κοιλίαν, και ελκώσεώς τε αυτή ισχυράς έγγιγνομένης, και διαρροίας άμα ακράτε επιπιπτέσης, οι πολλοί ύσερον δια την αθένειαν. διεφθείροντο.. διεξήει γαρ διοι παντός του σώματος άνωθεν αρξάμενον το εν τη κεφαλή πρώτον ιδρυθέν κακόν» και εϊτις εκ των μεγίσων περιγένοιτο, των γο

άκρωτηρίων αντίληψις αυτά έπεσήμαινει κατέσκηπτε γαρ και ές και τα αιδοία , και ες άκρας χείρας, και πόδας, και πολλοί σερί2 σκόρενοι τέτων διέφευγαν" είσι ' ο και των οφθαλμών. τες δε Εί και λήθη ελάμβανε παραυτίκα ανασάντας των πάντων ομοίως, και ήγνόησαν σφάς τε αυτές και τις επιτηδείας.

Γενόμενον γαρ κρείττον λόγον το είδος της νόσο, τα το άλλα χαλεπωτέρως ή κατά την ανθρωπέιαν φύσιν προσέπιπτεν εκάσω, και εν τώδε εδήλωσε μάλισα άλλο τι ών ή των ξυντρόφων τι. τα γαρ όρνεα και τετράποδα όσα ανθρώπων άπτεται, πολλών ατάφων γιγνομένων, ή ού προσήει, ή γευσάμενα διεφθείρετο. τεκμήριον δε, των μεν τοιούτων ορνίθων επίλειψις σαφής έγένετο, και έχ εωρώντα ούτε άλλως, άτε περί τοιώντόν έδέν. ο δε κύνες μάλλον αίσθησιν παρείχον του αποβαίνοντος, δια το ξυνδιαιτεσθαι.

Το μεν ούν νόσημα, πολλα και άλλα παραλιπόντι ατοπίας , ως εκάσω ετύγχανε τι διαφερόντως ετέρω προς έτερον γιγνόμενον, τοιούτον ήν έπίπαν την ιδέαν. και άλλο παρελύπει κατ' εκείνον τον χρόνον ουδέν των ειωθότων και δε και γένοιτο, εο τατο ετελεύτα. έθνήσκον δε, οι μεν, αμελεία, οι δε, κι πάνυ θεραπευόμενοι. έν τι δεν κατέση λαμα, ως είπεϊν, ό, τι χρήν προςφέροντας ωφελεϊν. το γάρ το ξυνενεγκόν άλλον τέτο έβλαπτε. σώμα τε αύταρκες όν δεν διεφάνη προς αυτό, ισχύος περί ή ασθε- .

γείας,

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

γείας, αλλά πάντα ξυνήρει, και τα πάση διαίτη θεραπευόμενε. δεινότατον δε παντός ήν του κακού, ή τε αθυμία, οπότε τις αίθριτο κάμνων, (προς γαρ το ανέλπισον εύθύς τραπόμενος τη γνώμη και πολλώ μάλλον, προϊεντο σφάς αυτούς, και ουκ αν. τείχον) και ότι έτερος αφ' ετέρα, θεραπείας αναπομπλάμενοι, ώσπερ τα πρόβατα, έθνησκον" και τον πλείστον φθόρον τάτη ενεπoίει, έιτε γαρ μη θέλομεν δεδιώτες αλλήλοις προσιέναι, απώλλυντο έρημοι, και οικίαι πολλαι εκενώθησαν απορία του θερασεύσαντος· ει τε προσέοιεν, διεφθείροντο και μάλιστα οι αρετής τι μεταποιούμενοι., αισχύνη γαρ ηρείδουν σφών αυτών, έσίοντες παρά τους φίλους και έπει και τας ολοφύρσεις των απογιγνομένων τελευτωντες και οι οικείοι εξέκαμνον, υπό του πολλά κακού 94κώμενοι, επιπλέον δε όμως οι διαπεφευγότες τόν τε θνήσκοντα και τον πονέμενον ώκτίζοντο, δια το προειδέναι, τε, και αυτοι ήδη εν το θαρσαλέω, είναι, δις γαρ τον αυτόν, ώςε και κτείνειν, ουκ επελάμβανε, και έμακαρίζοντό τε υπό των άλλων, και αυτοί τα παραχρήμα περιχαρεί, και ες τον έπειτα χρόνον ελπίδος τι είχαν κέφης μηδ' αν υπ’ άλλα νοσήματος ποτέ έτι διαφθαρήνη.

Επίεσε δ' αυτούς μάλλον προς τα υπάρχοντι πόνοκα και ξυγκομιδή εκ των αγρών ες το άσυ, και έχ ήττον τους επελθόντας. οικιών γαρ έκ υπαρχουσών, αλλ' εν καλύβαις πνιγηραϊς ώρα έτες διαιτωμένων, ο φθόρος έγίγνετο, έδενε κόσμο, αλλά και νεκροί επ' αλλήλοις αποθνήσκοντες έκειντο και εν ταϊς οδούς εκαλινδούντο, και περί τας κρήνας απάσας, ημιθμητες, τή τον ύδατος επιθύμια. τά τε τερα, εν οίς έσκήνηντο, νεκρών πλέα, ήν, αυτά αποθνησκόντων, υπερβιαζομένε γάρ του κακού, οι άν-,

θρωποι

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

θρωποι ουκ έχοντες ό, τι γένωνται , ές ολιγωρίαν ετράποντο και Σερών και οσίων ομοίως»νόμοι τε πάντες συνεταράχθησαν, οίς έχρώντο πρότερον περί τας ταφάς, έθαπτον δε ως έκασος ήδύνατο. και πολλοί ες αναίσχυντους θήκας έτράποντο, σπάνει των επι

τηδείων, δια το συχνούς ήδη προτεθνάναι σφίσιν. επί πυρας γαρ η αλλοτρίας, φθάσαντες, τους νήσαντας, οι μεν, επιθέντες τον

εαυτών νεκρών υφήπτον, οι δε, καιομένου άλλου, άνωθεν επιβαλόντες δν φέρoιεν, απήεσαν.

Πρώτόν τε ήρξε και ές τάλλα τη πόλει επιπλέον ανομίας νόσημα. δέον γαρ ετόλμα τις & πρότερον απεκρύπτετο με καθ' ηδονήν ποιείν, αγχίτρoφoν την μεταβολήν ορώντες των τειδαιμόνων και αιφνιδίως θνησκόντων, και των αδέν πρότερον κεκτημένων, ευθύς δε τάκείνων εχόντων. ώσε ταχείας τας επανρέσεις και προς το τερπνόν ήξίουν ποιείσθαι, εφήμερα τα τε σώματα και τα χρήματα ομοίως ηγούμενοι. και το μεν προσταλαιπωρείν τη δόξαντι καλώ, έδεις πρόθυμος ήν, άδηλον νομίζων ει πριν επ' αυτό έλθεϊν, διαφθαρήσεται: ό, τι δε ήδει τε ηδύ και πανταχόθεν το ές αυτών κερδαλέον, τέτο και καλόν και χρήσιμον κατέση» θεών δε φόβος, ή ανθρώπων νόμος έδεις απείργε' το κέν, κρίνοντες εν ομοίω και σέβειν και μη, εκ του πάντας δρών έν ίσω απoλλoμένεςτων δε αμαρτημάτων εδείς ελπίζων μέχρι του δίκην γενέσθω βιες αν την τιμωρίαν αντιδέναι πολύ δε μείζω την ήδη κατεψηφισμένην σφών επικρημασθήναι, ήν πριν εμπεσείν, εϊκός είναι του βία τι απολαύσα.

[ocr errors]

#enos

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& e n o p και ο Η. Seine Griechische Geschichte ist gewissermaßen Fortsetung der Erzählung des Thucydides, und vollkommen würdig, ihr zur Seite gestellt zu verden. Was oben schon von den großen Vorzis gen und Annehmlichkeiten seiner Sprache und feines Vortrages bemerkt is, gilt auch von diesem historischen Werke, und seinen übrigen zur erzählenden Gattung gehdrenden Schriften. Mit dies ser Anmuth vereint sich bei iim alle Natur und Einfachheit, deren bie Erzählung aur immer fåhig ift. Jm fiebenten Buche mers den juerft verschiedne kriegrische Vorfade unter den entzweiten griechischen Dsikerschaften erzählt, und in dem, hier ausgehobes nen, zweiten Kapitel die vielen widrigen Schicksale der Pfliafier, wodurch sie dennoch nicht in ihrer Treue gegen die Spartaner waus tend gemacht wurden.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ούτω δε τούτων προκεχωρηκότων, και των τα 'Αργείων επιτετειχικόσων έν τω Φλιούνται το υπέρ του Ηραίου Τρικάρανoν, και σών Σικυωνίων επί τοϊς ορίοις αυτών τειχιζόντων την Θυαμίαν, μάλα έπιέζοντο οι Φλίασιοι, και έσπανίζοντο των επιτηδείων" όμως δε διεκαρτέρουν έν τη συμμαχία. 'Αλλα γαρ των μεν μεγάλων πόλεων, εί τι καλόν έπραξαν, άπαντες οι συγγραφείς μέμνηντα εμοί δε δοκεί, και ε τις μικρα πόλις ούσα πολλά τα καλά έργα διαπέπρακται, έτι μάλλον άξιον είναι αποφαίνειν. Φλιάσιοι τοίνυν φίλοι μεν εγένοντο Λακεδαιμονίοις, ότ' εκείνοι μέγισοι ήσαν σφαλέντων δ' αυτών εν τη εν Λεύκτρους μάχη, και αποσάντων μεν πολλών περιοίκων, αποσάντων δε πάντων των Ειλώτων, έτι δε των συμμάχων, πλην πάνυ ολίγων, επιςρατενόντων δ' αύτοϊς, ως ειπείν, πάντων των Ελλήνων, πισοι διέμειναν και έχοντες πολεμίους τους δυνασωτάτους των εν Πε. λοποννήσω, 'Αργείους και Αρκάδας, όμως εβοήθησαν αυτούς, να διαβαίνεις τελευταίοι λαχόντες εις Πρασιας των συμβοηθησάντων, (ήσαν δε ούτοι, Κορίνθιοι, Επιδαύριοι, Τροιζήνιοι, Ερ

μειονείς,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Διονεϊς, Αλιεΐς, Σικυώνιοι, και Πελληνείς) ου γαρ πώποτε usoveis, αφέρασαν, αλλ' ουδ', έπει και ξεναγός τους προδιαβεβώτας λαβων απολιπων αυτούς ώχετο, ουδε ώς έπεςράφησαν, αλλ' ηγε. μόνα μισθωσάμενοι εκ Περσιών, όντων των πολεμίων περι 'Αμύκλας, όπως έδύναντο διαδύντες, ές Σπάρτης αφίκοντο. Και μήν οι Λακεδαιμόνιοι άλλως τε ετίμων αυτούς, και βούν ξένιος έπεμψαν. Επει δ', αναχωρησάντων των πολεμίων έκ τής Λακεδαίμονος ο Αργείοι, οργιζόμενοι τη των Φλιασίων περί τους Λακεδαιμονίους προθυμία, ένέβαλλον πανδημεί εις τον Φλιούντα, και την χώραν αυτών εδήoυν, ουδε ώς υφίεντο· αλλά και έπει απεχώρουν, φθείραντες όσα έδύναντο, επεξελθόντες οι τον Φλιασίων εππεϊς επηκολούθουν αυτοίς, και, όπισθοφυλακούντων τοϊς Αργείοις των ιππέων απάντων και λόχων, των μετ' αυτούς τεταγμένων, επιθέμενοι τούτοις εξήκοντα όντες, έτρέψαντο πάντας τους όπισθεν φύλακας, και απέκτειναν μεν ολίγους αυτών, τρόπαιον κέντου έσήσαντο, δρώντων των 'Αργείων, ούδεν διαφέρον, ή ει πάντας απεκτόνεσαν αυτούς.

Λύθις δε Λακεδαιμόνιοι μεν και οι σύμμαχοι έφρούρουν το "Όνειον, Θηβαίοι δε προσήεσαν ως υπερβησόμενοι. πορευομένων δε δια Νεμέας των Ηλείων και Αρκάδων, όπως συμμίξαμεν τοίς Θηβαίοις, προσήνεγκαν μέν λόγον τών Φλιασίων φύγαδες, ως, ει θελήσειαν επιφανήναι μόνον σφίσι, λάβoιεν αν Φλιούντα· έπει δε ταύτα συνωμιολογήθη, της νυκτός υπεκαθίζοντο υπ' αυτά τα τείχει, κλίμακας έχοντες, ούτε φυγάδες, και άλλοι μετ' αυτών ως εξακόσιοι. έπει δε οι μεν σκοποί εσήμαινον από του Τρικαράως πολεμίων έπιόντων, η δε πόλις τον νούν είχε προς τού.

τοις,

1

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »