Imagens da página
PDF

eis lutum possuit1 mihisup er2 etlaui etuideo*,(16) dicebant ergo exfariseis3 quidam noncst homo hic a deo qui4 sabbatum noncustodit,,

JUlii dicebant quomodo potest homo peccator hsec signa facire5 Foi. 81. etscisma erat ineis"

(17) ,J^i.t6dicunt ergo ceco iterum tuquid dicis deeo quiaperuit Occuiob7 tuos ille autem dixit quia profeta8 (18) noncrediderunt ergo iudei deillo qui9 cecus fuisset etuidisset donee uocauerunt parentes eius quiuiderat (19) etinterrogauerunt eos dicentes hie est filius uester quem uos dicitis quia cecus natus est quomodo ergo nunc uidet (20) rcsponderunt eis parentes eius etdixerunt*scimus10 hie11 filius noster^Et quia cecus natus est*(21) quomodo autem nunc uidet13 nescimus aut quis eius aperuit occulos7 13nescimus*ipsum interrogate setatem habet ipse dese loquatur*,(22) htec dixerunt parentes eius quia timebant iudeos iam enim conspirauerant iudei * ■ vtsiquis eum confiteretur christum extra sinagogam14 fieret (23) propteria parentes eius dixerunt qui15 habet ajtatem ipsum interrogate (24) uocauerunt ergo rursum hominum16 qui fuerat cecus etdixerunt ei"Da gloriam deo n6s scimus quia hichomo peccator est (25) dixit ergo ille si peccator est nescio unum scuvquia cecus cum essem modo uideo *(26) dixerunt ergo illi quid fecit tibi quomodo aperuit tibi occulos7"(27) Respondit eis dixi uobis iam etaudistis quid iterum uultis17 discipuli eius**

Jfilieri (28) male dixerunt ei•etdixerunt tu discipulus illius e»" Fol. 814. Nos autem moysi18 discipuli sumus (29) nos scimus quia19 mosi locutus est deus hunc autem nescimus unde sit •*(30) Respondit •ille homo20 dixit eis inhoc enim mirabile est*quiauos nescitis unde sit etaperuit meos occulos7 (31) scimus quia peccatores deus nonaudit sed si quis dei cultor est etuoluntatem eius facit hunc exaudit (32) aseculo nonest audi turn quia aparuit21 quis occulos7 ceci nati"(33) Nisi esset hic adeo^nonpoterat22

[table]
[ocr errors]

quicquam (34) responderunt etdixerunt ei inpeccatis natus es totus’ettu doces nos etaecierunt" eum foras (35) audiuit ihesus quia ecierunt" eum foras etcum inuenisset eum dixit” et’tú dixisset" et"infilium dei (36) respondit'ille etdixit”guisest domine vtcredam ineum”(37) etdixit ei ihesus et uidisti eum’etouiloquitur tecum ipseest (38) at ille ait”7 Goredo domine etprocedens” adorauit eum'(39) et" dixit ei ihesus iniudicium ego inhunc mundum uenivtduinonuident uideant etguiuideant" caecifiant (40) etaudierunt exfariseis”7 Quicum ipso erant etdixerunt ei numquid etnos caeci sumus"(41) dixit ess ihesus sicaeci essetis nonhaberetis peccatum nunc vero dicitis quia uidemus' peccatum uestrum manet'''7

[CAP. X.] (1) .#[men amen dico uobis quinonintrat perostium inouile ouium sed

ascendit aliunde ille für est etlatro (2) qui autem intrat perostialum" postor” est ouium'''7

(3) Joãuic ostiarius aperit etoues uocemeius audiunt etproprias oues uocat nominatim eteducit eas" (4) et cum proprias ouis"emiserit"ante eas uadit etoues illum secuntur quia sciunt uocem eius” (5) alienum autem nonsecuntur” sed fugiunt” abeo quia” uoluerunt" uocem alienorum (6) hoc prouerbium” dixit eis” ihesus illi autem noncognouerunt quid loqueretur ess'(7) dixit ergo eis iterum ihesus''

.#[men amen dico uobis quia ego sum ostium ouium (8) omnes quot

quot uenerunt fures sunt etlatrones sed nonaudierunt eos oues (9) ego sum
ostium “perme siquis introierit saluabitur etingredietur etegredietur
etpascua inueniet” (10) für nonuenit nisi vtfuretur etmactet etperdat ego
ueni vtuitam habeant ethabundantius” habeant”7
(11) JEgosum pastorbonus’ bonus pastoranimam suam dat prouibus”7
(12) Goercenarius etduinonest pastor'cuius nonsunt oues propriae uidit”
lupum uenientem: etdemittit” oues etfugit etlupus rapit etdispergit oues

Fol. 62 b.

* eiecerunt. ° W. om. ” oves. . 16 illis.
* W. adds ei. 7 vident. * non sequentur. ” et abundantius.
* W. om. * Pharisaeis. * fugient. * pro ovibus.
* credis. * per ostium. * W. adds non. 19 Videt.

* procidens. * pastor. * noverunt. * dimittet.

(13) mercinarius' autem fugit"quia mercinarius' est etnonpertinet adeum deouibus (14) ego sum pastor bonus’etcognosco meas etcognoscunt me.” (15) Sicut nouit me pater etego cognosco" patrem “Et animam mean pono proouibus.”

(16) Et alias oues habeo que nonsunt exhoc ouili''etillas oportet me adducere etuocem meam audient etfiet unum ouile"etunus pastor (17) propterea me pater diligit quia ego pono animam meam'vtiterum sumam eam' (18) nemo tollit eam ame'sed ego pono eam ame ipso potestatem habeo ponendi eam etpotestatem habeo iterum sumendi eam hoc mandatum accipi" apatre”

(19) I3)iscensio" iterum facta est iter' indeos propter sermones hôs. (20) dicebant autem multi exipsis demonium habet” insanit quid eum auditis” (21) Alii dicebant ha-cuerba nonsunt” demonium habentis numquid demonium potest cecorum occulos” aperire” “7

(22) Facta sunt autem incenia" inhierusolimis" ethiempserat” (23) Fol. 33.

etambulabat ihesus intemplo inportico” salomonis'(24) circumdederunt
ergo eum iudei etdicebant ei''7
G2uousque animam nostram tollis sitàes christus dic nobis palam”
(25) Respondit'ess ihesus loquoruobis etnoncreditis operaque ego facio inno-
mine patris mei'" Hec testimonium perhibent deme'' (26) seduos non creditis
quia nonestis” ouibus meis (27) oues mea uocem mean audiunt’etego
cognosco eas etsecuntur me"(28) etego uitam eternam dono” eis etnonperi-
bunt ineternum"et"nonrapiet eas quisquam demanu mea (29) pater meus
quod dedit mihi maius omnibus" etnemo potest rapere demanu patris mei:
(30) Ego etpater unum sumus (31) sustullerunt” lapides iudei vtlapidarent
eum”(32) Respondit'ess ihesus multa opera bona ostendiuobis expatre meo
propterquodeorum opus me lapidatis” (33) Responderunt ei iudei debono
opere nonlapidamus te” deblasfemia” etauia tu homo cum sis” facis te

* mercennarius. * Dissensio. * Hierosolymis. * W. on.

* W. adds meae. 7 inter. * hiems erat. ” W. adds est. * agnosco. * W. adds et, * porticu. * sustulerunt. * accepi. * oculos. * W. adds ex. * W. adds sed.

* W. adds meo "encemia. to do. * blasphemia.

[ocr errors][ocr errors]

ipsum deum" (34) Respondit'eis ihesus nonne scriptum est inlege uestra’
Quia ego dixi dii estis (35) et'illos dixit deos et”quos sermo dei factus est
etnonpotest solui scriptura (36) quem ergo” pater sanctificauit etmisit
inmundum ués dicitis qui" blasphemat" quia dixi filius dei sum”
(37) $5 nonfacio opera patris meinolite credere mihi (38) si autem facio
etsi mihi nonuultis credere operibus credite vtcognoscatis etcredatis quia
inme" pater etego inpatre’’’
(39) G2uerebant ergo eum adprehendere' etexiuit demanibus eorum (40)
etabiit iterum trans iordanén ineum locum ubi eratiohannes babtizans
primum etmansit illic: '7

(41) Et multi uenerunto adeum etdicebant quia iohannis" quidem sig-
num fecit nullum (42) omnia" quecunque” dixit iohannis” dehóc uera
erant etmulti crediderunt ineum’’’7

(1) JErat autem quidam languens lazarus abethania decastello marie
etmarthe sororis eius (2) maria autem erat que unczit” dominum ungento
etextersit pedes eius capillis eius” cuius frater lazarus infirmabatur (3) mis-
serunt" ergo sorores adeum"dicentes domine"ecce quem amas infirmatur
(4) audiens” ihesus dixit ess infirmitas hec nonest admortem “sed progloria
dei vtglorificetur filius dei pereum" (5) diligebat autem ihesus martham
etsororem eius mariam etlazarum (6) vtergo vt"audiuit quia infirmabatur
tunc quidem mansit ineodem loco duobus diebus (7) deinde post hec dicit
discipulis suis' Eamus iniudiam” iterum (8) discipuli" dicunt rabi”
nunc querebant te iudei lapidare” etiterum uadis illác"
(9) Iotespondit ihesus nonne duocem” hore sunt diei siquis ambu-
lauerit indie nonoffendit quia lucem huius mundi uidet:(10) si autem
ambulauerit nocte offendit” quia lux nonest ineo'7

Fol. 64.

1 Si. 7 prendere. * suis. * Dicunt ei discipuli.
* ad. * veniebant. * miserunt. 20 Rabbi.

* W. om. * Iohannes. * W. adds autem. * lapidare Iudaei.
* quia. 1° W. adds autem. * per eam. * duodecim.
* blasphemas. * quaecumque. 17 W. om. * offendet.

* W. adds est. 12 unxit. * in Iudaeam.

(11) Joãecait etpost hoc dicit eis' 'lazarus amicus noster dormit sed uado vtasumno" exsuscitem eum (12) dixerunt ergo discipuli eius domine si dormit saluus erit” (13) dixerat autem inesus demorte eius illi autem putuerunt quia dedormitione somni” diceret”7 (14) sounc ergo dixit eis inesus manifeste lazarus mortuus est (15) etgaudeo propter uos vtcredatis quoniam noneram” sed eamus adeum'' (16) dixit ergo thomas qui dicitur dedimus" adeondiscipulos suos" eamus etnos utmoriamur cum eo''''7'7 (17) GCenit itaque inesus etinuenit eum quatuor" diebus' imminmonu-Fol. 64 w mento iacentem” (18) Erat autem bethania iuxta hierusolimam” quassi" stadis" quindecim (19) multi autem ex iudeis uenerant admartham-etmariam vtconsularentur” eas defratre suo'7 (20) ()(?artha ergo utaudiuit quia inesus uenit occurrit illi maria autem domisedebat”7 (21) @ixit ergo martha et” ihesum domine sità" fuisses hic frater meus nonfuisset mortuus (22) sedet nunc'scio quia que cumque poposceris adeo dabit tibi deus” (23) dicit illi ibesus resurget frater tuus"(24) dicit ei martha scio quia resurget inresurrectione innouissimo” die” (25) dixit ei ihesus' Ego sum resurrectio etuita qui credit inme etiam si mortuus fuerit uiuit" (26) etomnis qui uiuit etcredit inmenonmorietur inaeternum”7 redis hoc (27) at” illa” utique domine” credidi quia tu es christus filius dei qui inmundum uenisti (28) etcum hec dixisset abiit etuocauit mariam sororem suam silentio dicens magister adest ad” uocat te (29) illa vtaudiuit surgit cito’’’7 Etuenit adeum (30) nondum enim uenerat ihesus incastellum Fol. 65. sederat adhue inillo loco ubiacurrerat"ei martha (31) iudei igitur quierant cum ea” indomo etconsulabuntur” eam cum uidissent mariam quam” cito

[ocr errors][merged small]
« AnteriorContinuar »