Imagens da página
PDF

eis lutum possuit1 mihisup er2 etlaui etuideo"(16) dicebant ergo exfariseis3 quidam nonest homo hic a deo qui4 sabbatum noncustodit s s

Jitlii dicebant quomodo potest homo peccator haec signa facire5 Fol. en. etscisma erat ineis"

(17) ^^.t0dicunt ergo ceco iterum tuquid dicis deeo quiaperuit occulos7 tuos ille autem dixit quia profeta8 (18) noncrediderunt ergo iudei deillo qui9 cecus fuisset etuidisset donee uocauerunt parentes eios quiuiderat (19) etinterrogauerunt eos dicentes hie est filius uester quem uos dicitis quia cecus natus est quomodo ergo nunc uidet (20) responderunt eis parentes eius etdixerunt'scimus10 hic11 filius noster"Et quia cecus natus est'(21) quomodo autem nunc uidet12 nescimus aut quis eius aperuit occulos713nescimus'ipsum interrogate aetatem habet ipse dese loquatur''(22) heec dixerunt parentes eius quia timebant iudeos iam enim conspirauerant iudei s s vtsiquis eum confiteretur christum extra sinagogam14 fieret (23) propteria parentes eius dixerunt qui15 habet aetatem ipsum interrogate (24) uocauerunt ergo rursum hominum16 qui fuerat cecus etdixerunt ei"Da gloriam deo n6s scimus quia hichomo peccator est (25) dixit ergo ille si peccator est nescio unum sckrquia cecus cum essem modo uideo'(26) dixerunt ergo illi quid fecit tibi quomodo aperuit tibi occulos7"(27) Respondit eis dixi uobis iam etaudistis quid iterum uultis17 discipuli eius"

^Enieri (28) male dixerunt ei'etdixerunt tu discipulus illius es" Fol. 61 t. Nos autem moysi18 discipuli sumus (29) nos scimus quia10 mosi locutus est deus hunc autem nescimus unde sit"(30) Respondit'ille homo20 dixit eis inhoc enim mirabile est'quiau6s nescitis unde sit etaperuit meos occulos7 (31) scimus quia peccatores deus nonaudit sed si quis dei cultor est etuoluntatem eius facit hunc exaudit (32) aseculo nonest auditum quia aparuit21 quis occulos7 ceci nati"(33) Nisi esset hie adeo'nonpoteratw

[table]
[ocr errors]

quicquanr(34) responderunt etdixerunt ci inpeccatis natus es totus'ettu doces nos etaecierunt1 eum foras (35) audiuit ihesus quia ecierunt1 eum foras etcum inuenisset eum dixit8 et*tu dixisset4 etsinfilium del'(36) respondit'ille etdixit"quisest domine vtcredam ineum"(37) etdixit ei ihesus et uidisti eum s etqui loquitur tecum ipseest (38) at ille ait"7

i&Tredo domine etprocedens5 adorauit eum'(39) et6 dixit ei ihesus iniudicium ego inhunc mundum ueni vtqui nonuident uideant etqui uideant7 caecifiant (40) etaudierunt exfariseis8'^ Qnicum ipso erant etdixerunt ei uumquid etnoscaeci sumus'(41) dixit eis ihesus si ca?ci essetis nonhaberetis peccatum nunc vero dicitis quia uidemus'peccatum uestrum manet'"7

[CAP. X.] (1) jplCmen amen dico uobis qui nonintrat perostium inouile ouium sed ascendit aliunde ille fur est etlatro (2) qui autem intr.it perostialum9 poster10 est ouium"'7

(3) 5§iiuic ostiarius aperit etoues uocemeius audiunt etproprias oues uocat nominatim eteducit eas'(4) et cum proprias ouis11emiserit"ante eas uadit etoues illum secuntur quia sciunt uocem eius"(5) alienum autem nonsecuntur12 sed fugiunt18 abeo quia14 uoluerunt15 uocem alienorum (6) hoc prouerbium" dixit eis16 ihesus illi autem noncognouerunt quid loqueretur eis'(7) dixit ergo eis iterum ihesus"

.JSLmen amen dico uobis quia ego sum ostium onium (8) omnes quot quot uenerunt fures sunt etlatrones sed nonaudierunt eos oues (9) ego sum ostinnvperme siquis introierit saluabitur etingredietur etegredietur etpascua inueniet"(10) fur nonuenit nisi vtfuretur etmactet etperdat ego ueni vtuitam habeant ethabundantius17 habeant"7

(11) ^i^go sum pastor bonus s s bonus pastoranimam suam dat prouibus18 s s -j

Fol. 62 b. (12) ^L^ercenarius etqui nonest pastor'cuius nonsunt oues propriro nidit19

I u pun 1 uenientem: etdemittit20 oues etfugit etlupus rapit etdispergit oues (13) mercinarius1 autem fugit"quia mereinarius1 est etnonpertinet adeum deouibus (14) ego sum pastor bonus•etcognosco meas etcognoscunt me*2

1 eiecerunt .
5 V. adds ei .

3 V. om.

4 credis.

5 procidens.

• V. om.

7 vident .

s Pharisaeis.

9 per ostium.

10 pastor.

H non sequentur.
1 3 fugient .
14 V. adds non.
"noverunt .

16 illis.

17 et abundantius.

1s pro ovibus. 1s videt .

M dimittet.

(15) Sicut nouit me pater etego cognosco3 patrem"Et animam meam pono proouibus"

(16) J3.t alias oues habeo que nousuut exhoc ouili • • ctillas oportet me adducere etuocem meam audient etfiet unum ouilcetunus pastor (17) propterea me pater diligit quia ego pono animam meam,*vtiterum sumam eam*

(18) nemo tollit eam ame*sed ego pono eam ame,ipso potestatem habeo ponendi eam etpotestatem habeo iterum sumendi eam*hoc mandatum accipi4 apatre5*

(19) .X-Discensio6 iterum facta est iter7 iudeos propter sermones h6s,

(20) dicebant autem multi exipsis demonium habet8 insanit quid cum auditis,*(2i) Alii dicebant hrec uerba nonsunt" demonium habentis numquid demonium potest cecorum occulos9 aperire*,,,7

(22) ^ERacta sunt autem incenia10 inhierusolimis11 ethiempserat12 (23) Fol. 83. etambulabat ihesus intemplo inportico13 salomonis*(24) circumdederunt ergo eum iudei etdicebant ei"7

Ciluo usque animam nostrum tollis situes christus die nobis palam ■ , (25) Respondit *eis ihesus loquor uobis etnoncreditis opera que ego facio innomine patris mei ■ ■ Hec testimonium perhibent deme • • (26) sed uos non creditis quia nonestis14 ouibus meis (27) oues mese uocem meam audiunt*etego cognosco eas etsecuntur me "(28) etego uitam eternam dono15 eis etnonperibunt ineternum,,et^nonrapiet eas quisquam demanu mea (29) pater meus quod dedit mihi maius omnibus17 etnemo potest raperc demanu patris mei * (30) Ego etpater unum sumus (31) sustullerunt18 lapides iudei vtlapidarent eum**(32) Respondit,eis ihesus multaopera bona ostendi uobis expatre meo propterquod eorum opus me lapidatis"(33) Responderunt ei iudei debono opere nonlapidamus te1-' deblasfemia20 etquia tu homo cum sis"facis te

[table]

ipsum deum"(34) Respondit'eis ihesus nonne scriptum est inlege ucstra' Foi. 63 b. Quia ego dixi dii estis'(35) etHUos dixit deos et2quos sermo del factus est etnonpotest solui scriptura (36) quem ergo3 pater sanctificauit etmisit inmundum u6s < lidt is qui4 blasphemat6 quia dixi filius del sum s s (37) J^fi nonfacio opera patris mei nolite credere mihi'(38) si autem facio etsi mihi nonuultis credere operibus credite vtcognoscatis etcredatis quia inme6 pater etego inpatre'"

(39) Cl^uerebant ergo eum adprehendere7 etexiuit demanibus eorum (40) etabiit itcrum trans iordane"n ineum locum ubi erat iohannes babtizans primum etmansit illlc"7

(41) .1—J i11ulti uenerunt8 ademn etdicebant quia iohannis9 quidem signum fecit nullum (42) omnia10 quecunque11 dixit iohannis9 'dehoc uera erant etmulti crediderunt ineum"'7

[CAP. XI.] (1) .£Crat autem quidam languens lazarus abethania decastello it 1 aria. etmarthe sororis eius (2) maria autem erat que uncxit12 dominum ungento etextersit pedes eius capillis eius13 cuius frater lazarus infirmabatur (3) misserunt14 ergo sorores adeunrdicentes domine'ecce quem amas iniirmatur Fol. 64. (4) audiens15 ihesus dixit eis infirmitas hec nonest admortem"sed progloria dei vtglorificetur filius dei pereum16 (5) diligebat autem ihesus marl ham etsororem eius mariam etlazarum (6) vtergo vt17audiuit quia infirmabatur tune quidem mansit ineodem loco duobus diebus (7) deinde post hec dicit discipulis suis" Eamus iniudiam18 iterum (8) discipuli10 dicunt rabi20 nunc querebant te iudei lapidare21 etiterum uadis illuc"

(9) ^^^.espondit ihesus nonne duocem22 hore sunt diei siquis ambulauerit indie nonoiFendit quia lucem I mi us mundi uidet'(10) si autem ambulauerit nocte offendit23 quia lux nonest ineo''7

[table]

(n) ^Bftecait etpost hoc dicit eis''lazarus amicus noster dormit sed uado vtasumno1 exsuscitem eunr(12) dixerunt ergo discipuli eius domine si dormit salm1s erit'(13) dixerat autem ihesus demorte eius illi autem putuerunt quia dedormitione somni2 diceret"7

(14) J3l£lunc ergo dixit eis ihesus manifesto lazarus mortuus est (15) et- v

gaudeo propter uos vtcredatis quoniam noneram3 sed eamus adeum"

(16) dixit ergo thomas qui dicitur dedimus4 adcondiscipulos sues5 eamus etnos utmoriamur cum co'"'j"j

(17) vltenit itaque ihesus etinuenit eum quatuor6 diebus7 iaminmonu- Fol. 64*. mento iacentem8''(18) Erat autem bethania iuxta hierusolimam9 quassi10 stadis11 quindecim (19) multi autem ex iudeis uenerant admarthanvetmariam vtconsularentur12 eas defratre suo"7

(20) ^I^artha ergo utaudiuit quia ihesus uenit occurrit illi maria autem domi sedebat"^

(21) ]!^>ixit ergo martha et13 ihesum domine si t\i14 fuisses hie frater meus nonfuisset mortuus (22) sedet nunc'scio quia que cumque poposceris adeo dabit tibi deus14"(23) dicit illi ihesus resurget frater in us-(24) dicit ei martha scio quia resurget inresurrectione innouissimo15 die"(25) dixit ei ihesus'Ego sum resurrectio etuita qui credit inme etiam si mortuus fuerit uiuit10 (26) etomnis qui uiuit etcredit inme nonmorietur uueternunv7

©Tredis hoc (27) at17 illa18 utique domine'"credidi quia tu es christus filius dei qui inmundum uenisti (28) etcum hcc dixisset abiit etuocauit mariam sororem suam silentio dicens magister adest ad14 uocat te (29) illa vtaudiuit surgit cito"-j

^fcituenit adeum (30) nondum enim uenerat ihesus incastellum Fol. 65. sederat adhuc inillo loco ubi acurrerat20 ei martha (31) iudei igitur quierant cum ea21 indomo etconsulabuntur22 eam cum uidissent mariam quam23 cito

[table]
« AnteriorContinuar »