Imagens da página
PDF

mognouit" festiuitatis stabat ihesus etclamabat dicens”quis” sitit ueniat adme etbibat (38) qui credit inme sicut dixit scriptura flumina deuentre eius fluuent” aque uiuas.” (39) Eäoc autem dixit despiritu'acepturio erant credentes ineum nonenim erat spiritus datus quia ihesus nondum fuerat glorificatus.“7 (40) JExilla ergo turba cum audisent" hos sermones eius dicebant hic? uere propheta (41) alsi dicebant hic est christus” Gòuidam autem" numquid agalilia” christus uenit (42) nonne scriptura dicit quia exsemine dauid” debethlem" castello ubi erat dauid uenit christus.“(43) Desensio” itaque facta est inturba propter eum”7 (44) G.2uidam” exipsis uobebant" adprehendere" eum sednemo misit super illum manus (45) uenerunt’igitur” ministri ad pontifices etfariseos.” etdixerunt ess illi quare nonconduxistis” eum (46) responderunt ministriFol. 57 b. numquam sic locutus est homo sicut hic homo”.(47) Responderunt ergo eis pharisei"Numquit” etuás seducti estis (48) numquid aliquis exprincipibus credidit ineum aut exfariseis” (49) sed turba hec que” nouit legem maledicti sunt (50) dicit nicodimus” adeos ille qui uenit adeum nocte qui unus erat exipsis" (51) Loumquid léx nostra iudicat hominem nisi audierit prius” abipso etcognouerit quid faciat' (52) Iłesponderunt" dixerunt ei numquid ettà galileus es'scrutare etuide quia propheta agalilea nonsurgit” (53) etreuersi sunt unus quisque indomum suam.'"

ICAP. VIII.] (1) śhesus autem perrexit inmontem olieueti“(2) *deluculo" iterum uenit intemplum etomnis populus uenit adeum’etsedens docebat eos.”

* magno. ° W. adds dicebant. ” apprehendere. * W. adds non. * Qui. * Galilaea. * ergo. * Nicodemus. * fluent. 10 W. adds et. * Pharisaeos. * Ab ipso prius. * W. adds quem. 11 Bethleem. * adduxistis. * Oliveti. * accepturi. ” dissensio. * Numquid. * W. adds et. ° audissent. * W. adds autem. * Pharisaeis. * diluculo.

7 W. adds est. * volebant.

(3) #[ducunt" autem scriba et pharisei mulierem inadulterio deprehensam etstatuerunt eam inmedio (4) etdixerunt ei magister Hačc mulier modo deprehensa est inadulterio (5) in lege autem moyses” mandauit nobis'' Huiusmodilapidare 'tu ergo quid dicis (6) hac autem dicebant temptantes” eum vt possint" accussare” eum “ihesus autem inclinans sé deorsum digito scribebat interram" (7) cum autem perseuerauerant' interrogantes eum'7 Erexit sé etdixit eis quis” ine peccato est uestrum primus inillam lapidem mittat” (8) et iterum sé inclinans scribebat interram” (9) audientes autem unus post unum exibant” incipientes asenioribus etremansit solus etmulier inmedio stans’ (Io) Erigens autem sé ihesus dixit ei mulier ubi sunt qui te accussabant" nemo te condemnauit” (11) que dixit nemo domine-dixit autem ihesus nec ego te condemnabo uade'etamplius iam noli peccare: (12) Iterum" locutus est eis ihesus dicens’ “7

FEgo sum lix mundi qui sequitur me nonambulauit” intenebris sed habebit lumen” uite”7 (13) Qixerunt ergo ei farisei" to dete ipso testimonium perhibes testimonium tuum nonest uerum'' (14) Ičespondit ihesus etdixit essetsiego testimonium perhibeo deme ipso uerum est testimonium meum quia scio unde ueni etauo uado'uos autem nescitis unde ueni aut quo uado'' (15) uós secundum carnem iudicatis” Ego noniudicio” quemguam (16) etsi iudicio” ego iudicium meum uerum est quia solus nonsum'sed ego etqui misit” me pater“ (17) etinlege uestra scriptum est quia duorum hominum testimonium uerum est' (18) Ego sum qui testimonium perhibeo deme ipso “ettestimonium perhibet deme pater". qui me” misit pater” (19) dicebant ergo ei ubi est pater tuus.”

Iokespondit ihesus''neque me scitisoneque patrem meum si me sciritis” forsitán etpatrem meum sci”

" Adducunt. * terra. ” W. adds ergo. * me misit. * Moses. 7 perseverarent. ** ambulabit. 17 W. om. * temtantes. * Qui sine. * lucem. * misit me. * possent. * exiebant. * Pharisaei. ” sciretis.

* accusare. 1° W. om.these three words. * iudico.

[merged small][ocr errors]

(20) Iosiaec uerba locutus estingazofilacio" docins” docens intemplo"etnemo adprehendit” eum “Quia nec dum uenerit” hora eius’’’ ‘‘7 (21) IG)ixit ergo iterum eis' ego uado etgueritis meetinpeccato uestro moriemini quo ego uado uós nonpotestis uenire” (22) Dicebant ergo iudei numquid interficiet semet insum “quia dicit quo ego uado ués nonpotestis uenire (23) etdicebat ess”uós" deorsum estis' Ego desupernis sum”uos demundo hoc estis' Ego nonsum dehóc mundo' (24) dixi ergo uobis quia moriemini inpeccatis uestris si enim noncrediretis' "quia ego sum moriemini inpeccato uestro” (25) dicebant ergo ei et” ti quises dicit" ess ihesus principium qui" ethaecoloquor uobis (26) multa habeo deuobis loqui etiudicare sed qui misit me uerax est et ego que audiui habeo" hec loquor inmundo (27) etnoncognouerunt quia patrem ess dicebat”7 (28) IQixit ergo eis ihesus” cum exaltaueritis filium hominis tune cognoscetis quia ego sum “etame" ipso facio nihil sed sicut docuit me pater hec loquor (29) et qui misit” me mecum est' I?onreliquit me solum quia ego que placita sunt ei facio semper (30) hec illo loquente multi crediderunt ineum (31) dicebat ergo ihesus adeos qui crediderunt ei iudeos si uðs permanseritis” insermone meo’’uere discipuli mei'eritis (32) etcognoscetis ueritatem’’etueritás liberauit” uðs' (33) responderunt ei'semen abrache" sumus etnemini seruiuimus umquam quomodo tú dicis liberi eritis” (34) respondit ess ihesus”7 fosmén amén dico uobis quia omnis qui facit peccatum seruus est peccati” (35) seruus autem nonmanet indomo inacternum filius manet inaeternum' '7 (36) si ergo filius ués liberauerituere liberieritis-(37) scio quia filii abrache” estis'sed queritis me interficere quia sermomeus noncapit inuobis (38) Ego quod uidi aput" patrem loquor etuos qui" uidistis aput" patrem uestrum facitis (39) responderunt etdixerunt eipater noster abracham” est' dicit" ess ihesus si filii abrache” estis' opera abrache” facite (40) Nunc autem queritis me interficere hominem qui ueritatem locutus sum quam audiuixadeo hoc abraham nonfecit” (41) Uós autem” facias' opera patris uestri dixerunt itaque ei"Nós exfornicatione nonsumus nati’’ ‘7 Unum patrem habemus deum’’(42) Dixit ergo ess ihesus'' Si deus pater uester"diligeritis me utique" ego enim processio aexdeo etuenio" neque enim ame ipso ueni sed ille me misit (43) quare loquellam mean noncognoscetis" quia nonpotestis audire sermonem meum (44) uos expatre zabulo" estis etdesideria patris uestri uultis facire" ille homicida erat abinitio etinueritate nonstetit quianonest ueritas ineo qui” loquitur mendacium expropriis loquitur quia mendax est etpater eius (45) Ego autem qui” ueritatem dico noncreditis mihi (46) quis exuobis arguit me depeccato si ueritatem dico quare uðs noncreditis mihi (47) qui exdeo” estuerba dei audit propterea uðs nonauditis quia exdeo nonestis'' (48) Responderunt igitur iudei et dixerunt ei nonne benedicinus nos quia samaritanus estu etdemonium habes'' (49) respondit'ihesus ego demonium nonhabeo sed honorifico patrem meum etuás"inhonorastis” me (50) ego autem nonquero gloriam meam “estaui querit etiudicat'." (51) .#[mén amén dico uobis siquis sermonem meum seruauerit mortem nonuidebit inaeternum’’’7 (52) IG)ixerunt ergo iudei nunc cognouimus quia demonium habes abracham mortuus est etprophete"ettu dicis si quis sermonem meum seruauerit mortem" nongustauit inaeternum (53) numquid tu maior es' patre nostro abracham qui mortuus est etprofete" mortui sunt”quem te ipsum facis' (54) respondit ihesus si ergo” glorifico me ipsum “gloria mea nihil est” pater meus qui glorificat me quem uos dicitis quia deus noster est (55) etnoncognouitis”eum''Ego autem noui eum “etsi dixero quia nonscio eum'ero similis uobís mendax sed scio eum etsermonem eius seruo (56) abracham pater uester exultauit vtuideret diem meum etuidit etgauisus

Fol. 59.

* gazophylacio. 6 W. adds de. * et a me. * Abrahae.
° W. on. 7 credideritis. ** me misit. * apud.
* apprehendit. 8 dixit. * manseritis. ” quae.
* venerat. * quia. ** liberabit. * Abraham.

* W. adds Iesus. 10 ab eo.

* Dixit. " utique me. * facere. " non gustabit mortem. * Abrahae. 7 ex deo processi. * cum. ” prophetae.

* W. om. * veni. * quia. * ego.

* facitis. * cognoscitis. * est ex deo. 19 W. adds est.

° W. adds esset. 10 diabolo. * inhonoratis. * cognovistis.

Fol. 59 b.

Fol. 60.

est’”

(57) IOixerunt ergo iudei adeum quinquaginta annos nondum habes

etabracham uidisti (58) dixit ess ihesus''
.#Imén amén dico uobis antequam abracham fieret ego sum (59)

tulerunt ergo lapides vtiactarent' ineum ihesus autem abscondit se etexiuit

detemplo"

[ocr errors]

gauerunt eum” discipuli eius" rabbi quis peccauit" neque“ parentes eius
Vtcecus nasceretur” -
(3) Respondit ihesus neque hic peccault neque parentes' sed utmani-
festanturo opera” dei inillo (4) meo" por operari opera eiis" qui misit
me donec dies est’”
Yenit nox quando nemo potest operari (5) quandiu” inhoc"
mundo sum lux sum mundi (6) hec cum dixisset et'expuit interram etfecit
lutum exputo” etlinuit* lutum super occulos” eius' (7) etdixit ei uade
et"laua innatatoria siloae quod interpretatur misus” abiit ergo etlauit
etuenit uidens (8) itaque uicini etgui uidebant eum prius quia mendicus
erat” dicebant nonne hic est qui sedebat"etmendicabat (9) alii dicebant
quia hic est''alii autem nequaquam “sed similis est eius ille dicebat quia ego
sum (10) dicebant ergo ei quomodo aperti sunt occuli" tibi (11) Respon-
dit-ille homo quidicitur ihesus lutum fecit etuncxit” occulos” meos “etdixit
mihi uade adnatoriam siloae etlaua etabii etlaui etuidi'(12) dixerunt ei ubi
est ille ait"Nescio (13) adducunt eum adfariseos” qui cecus fuerat (14) erat
autem sabbatum “quando lutum fecit ihesus etaperuit occulos” eius' (15)
Iterum ergo interrogabant eum farisei’” quomodo uidisset ille autem dixit

Fol. 60 b.

' iacerent. 7 W. adds eius. *ex sputo. 19 oculi.
* hominem. * manifestetur. 14 levit. * unxit.
* nativitate. * opus. l" oculos. * oculos.
* W. om. * me oportet. 16 W. om. * Pharisaeos.
* sui. ll eius. *7 missus. * Pharisaei.

° W. adds hic aut. * Quamdiu. 18 W. adds et.

« AnteriorContinuar »