Imagens da página
PDF
ePub

Α. D. 96.

REV. XIV. 12-18.

Α. D. 96.

VER. 12.

VER. 15. Ωδε υπομονή των αγίων εστίν ώδε οι

Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού, τηρούντες τας εντολάς του Θεού, και την κράζων εν μεγάλη φωνή το καθημένων επί πίστιν Ιησού.

της νεφέλης: Πέμψον το δρέπανόν σου, και Here is a the patience of the saints: | Θέρισον» ότι ήλθε σου και ώρα του θερίσαι ότι b here are they that keep the command- | έξηράνθη ο θερισμός της γης. ments of God, and the faith of Jesus.

And another angel came out of the a See on Luke xxi. ver. 19.

temple, crying with a loud voice to him bSee on Matt. v. ver. 19. clause 7.

that sat on the cloud, a Thrust in thy VER. 13.

sickle, and reap: for the time is come Και ήκουσα φωνής έκ του ουρανού, λε- for thee to reaps for the harvest of the

earth is * ripe. γούσης μοι· Γράψον Μακάριοι οι νεκροί οι έν Κύριο αποθνήσκοντες απάρτι. Ναι,

* Or, dried. λέγει το πνεύμα, ένα αναπαύσωνται εκ

a See on Mark iv. ver. 29. των κόπων αυτών» τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ' αυτών.

VER. 16. And I heard a voice from heaven say.

Και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην • Write, b Blessed care the ) το δρέπανον αυτού επί την γην και εθεing unto me, dead which die din the Lord. * from photo ings. henceforth: Yea, saith the Spirit, e that they may rest from their labours ; ' and a And he that sat on the cloud thrust their works do follow them.

in his sickle on the earth; and the earth * Or, from henceforth saith the Spirit,

was reaped. Yea.

a See on John v. ver. 22. a See on chap. i. ver. 11. clause 2. b See on Matt. v. ver. 3. clause 1.

VER. 17. c See on John xii. ver. 26. clause 3. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού d See on Rom. xiv. ver. 8. clause 2. του εν τω ουρανώ, έχων και αυτός δρέπανον • See on Heb. iv. ver. 9. clause 1.

οξύ. See on Matt. xvi. ver. 27. clause 3,

a And another angel came out of the vΈR. 14.

temple which is in heaven, he also havΚαι είδον, και ιδού νεφέλη λευκή, και επί | ing a sharp sickle. την νεφέλην καθήμενος όμοιος οι ανθρώπου, a The Son of man shall send forth έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανον | his angels, and they shall gather out χρυσούν, και εν τη χειρί αυτού δρέπανον οξύ. | of his kingdom all things that offend,

And I looked, and behold, a a white and them which do iniquity, Matt. cloud, and upon the cloud one sat like xii. 41. So shall it be at the end of unto the Son of man, b having on his the world: the angels shall come head a golden crown, cand in his hand forth, and sever the wicked from a sharp sickle.

among the just, 49. a And above the firmament that

VER. 18. was over their heads was the likeness

και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυof a throne, as the appearance of a σιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός Sapphire stone: and upon the like- και εφώνησε κραυγή μεγάλη τα έχοντι το ness of the throne was the likeness as

δρέπανον το οξύ, λέγων· πέμψον σου το the appearance of a man above upon | δρέπανον το οξύ, και τρύγησαν τους βόit, Ezek. i. 26. I saw in the night visions, and, behold, one like the Son | τριας της γης, ότι ήκμασαν αι σταφυλαι

αυτής. of man came with the clouds of hea. ven, and came to the Ancient of days, And another angel came out from the and they brought him near before altar, which had power over fire ; a and him, Dan. vii. 13.

cried with a loud cry to him that had b See on chap vi. ver. 2. clause 3. the sharp sickle, saying, Thrust in thy • See on Mark iv. ver. 29.

sharp sickle, and gather the clusters of

A. D. 96.
REV. XIV, 18-20.-xv. 1-3.

A. D. 96. the vine of the earth; for her grapes are hath trodden under foot all my mighty fully ripe.

men in the midst of me; he hath called a See ver. 15.

an assembly against me to crush my

young men : the Lord hath trodden VER. 19.

the virgin, the daughter of Judah, as Kal Banev ó ágyaros tò Spépravoy ai- in a wine-press, Lam. i. 15. του εις την γήν. και έτρύγησε την άμπελον

b For my sword shall be bathed in tñs gñs, xai Canay siç thy anyèn to heaven: behold, it shall come down θυμού του Θεού την μεγάλην, ,

upon Idumea, and upon the people of And the angel thrust in his sickle into of the Lord is filled with blood, it is

my curse, to judgment. The sword the earth, and gathered the vine of the made fat with fatness, and with the earth, a and cast it into the great wine blood of lambs and goats, with the press of the wrath of God.

fat of the kidneys of rams: for the a And out of his mouth goeth a

Lord hath a sacrifice in Bozrah, and sharp sword, that with it he should a great slaughter in the land of Idasmite the nations : and he shall rule mea. And the unicorns shall come them with a rod of iron; and he down with them, and the bullocks treadeth the winepress of the fierce- with the bulls; and their land shall be ness and wrath of Almighty God, soaked with blood, and their dust made chap. xix. 15.

fat with fatness, Isa. xxxvii. 5—7. VER. 20.

CHAP. XV.-VER. 1. Και έπατήθη ή ληνός έξω της πόλεως

Και είδον άλλο σημείον εν τον ουρανό και εξήλθεν αίμα εκ της ληνού άχρι των μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους επτά, χαλινών τών ίππων, από σταδίων χιλίων έχοντας πληγάς επτά τάς εσχάτας, ότι εξακοσίων.

εν αυταίς ετελέσθη ο θυμός του Θεού. a And the wine-press was trodden with

And I saw another sign in heaven, out the city, band blood came out of the great and marvellous, seren angels havwine-press, even unto the horse bridles, ing the seven last plagues; for in then by the space of a thousand and sir hun" is filled up a the wrath of God. dred furlmgs.

a See on chap. vi. ver. 17. clause 1. a Who is this that cometh from

VER. 2. Edom, with dyed garments from Bozrai? this that is glorious in his ap- μένην πυρί και τους νικώντας εκ του θηρίου

Και είδον ως θάλασσαν υαλίνην μεμιγparel, travelling in the greatness of his strength ? I that speak in righteous- και εκ της εικόνος αυτού και εκ του χαness, mighty to save. Wherefore art | ράγματος αυτού, εκ του αριθμού του ονόελιου red in thine apparel, and thy ματος αυτού, έστώτας επί την θάλασσας garments like him that treadeth in | την υαλίνην, έχοντας κιθάρας του Θεού. the wine-fat? I have trodden the And I saw as it were a a sea of glass wine-press alone; and of the people mingled with fire: band them that had there was none with me: for I will gotten the victory over the beast, and tread them in mine anger, and trample over his image, and over his mark, and them in my fury; and their blood over the number of his name, stand on the shall be sprinkled upon my garments, sea of glass, d having the harps of God. and I will stain all my raiment. For

* See on chap. iv. ver. 6. clause 1. the day of vengeance is in mine heart,

b See on chap. xii. ver. 11. clause 1. and the year of my redeemed is come.

See chap. xiii. ver. 15—17. And I looked, and there was none to

d See on chap. v. ver. 8. clause 2. help; and I wondered that there was done to uphold : therefore mine own

VER. 3. arm brought salvation unto me; and Και άδoυσι την ωδήν Μωσέως δούλου του my fury, it upheld me. And I will | Θεού, και την ωδήν του αρνίου, λέγοντες: tread down the people in mine anger, Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, and make them drunk in my fury, and | Κύριε ο Θεός και παντοκράτωρ» δίκαιαι και I will bring down their strength to | αληθιναι αι οδοί σου, ο βασιλεύς των the earth, Isa. Ixiii. 1-6. The LORD syiar.

A.D.96.
REV. XV. 3-8.-xVI. 1, 2.

Α. D. 96. And they sing a the song of Moses μουσας του θυμού του Θεού του ζώντος δ the servant of Cod, and the song of) εις τους αιώνας των αιώνων. the Lamb, saying, a Great and marvel a And one of the four beasts gave unto lous are thy works, Lord God Al- the seven ungels seven golden vials full mighty: just and true are thy ways, of the wrath of God, bwho liveth for thou 'King of * saints.

ever and ever. * Or, nations, or, ages

a See on chap. iv. ver. 4. clause 1.

b See on John v. ver. 26. a See Exod. xv. 1-19. o See on Heb. iii. ver. 5. clause 2.

VER. 8. • See on chap. v. ver. 9. clause 1. Και έγεμίσθη ο ναός καπνού εκ της See on Rom. xi. ver. 33.

δόξης του Θεού, και εκ της δυνάμεως αυe See Rom. ii. ver. 2.

του, και ουδείς ήδύνατο εισελθείν εις τον *For 1 am a great King, saith the ναόν, έχει τελεσθώσιν αι εστά πληγαι LORD of hosts, and my name is dread- των επτά αγγέλων. ful among the heathen, Mal. i. 14.

a And the temple was filled with smoke VER. 4.

from the glory of God, and from his Τις ου μη φοβηθή σε, Κύριε, και δοξάση Into the temple, till the seven plagues of

power ; and no man was able to enter το όνομά σου και ότι μόνος όσιος ότι πάντα | the seven angels were fulfilled. τα έθνη ήξoυσι, και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου· ότι τα δικαιώματά σου εφανερώ

a See on Matt. xvii. ver. 5. clause 1. θησαν. .

CHAP. XVI.-VER. 1. * Who shall not fear thee, O Lord, Και ήκουσα φωνής μεγάλης έκ του ναού b and glorify thy name? cfor thou only λεγούσης τους επτά αγγέλους: Υπάγετε, art holy: 1 for all nations shall come and και εκχέατε τας φιάλας του θυμού του uorship before thee ; for thy judgments | Θεού εις την γην. are made manifest.

And I heard a greut roice out of the a See on Matt. x. ver. 28. clause 2. temple saying to the seven angels, Go b See on Matt. v. ver. 16. clause 2.

your ways, and pour out the vials of the See on John xvii. ver. 11. clause 2. wrath of God upon the earth. See on Matt. viii. ver. 11. clause 1.

VER. 2.
VER. 5.

Και απήλθεν ο πρώτος, και εξέχεε την Και μετά ταύτα είδον, και ιδού ήνοίγη φιάλην αυτού επί την γην και εγένετο ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν τω έλκος κακών και πονηρόν εις τους ανθρώπους ουρανό,

τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου, και

τους τη εικόνα αυτού προσκυνούντας. And after that I looked, and, behold, a the temple of the tabernacle of the tes. And the first went, and poured out his timony in heaven was opened :

vial upon the earth; a and there fell a

noisome and grievous sore upon the men a See on chap. xi. ver. 19. clauses bwhich had the mark of the beast, and 1, 2.

upon them which worshipped his image. VER. 6.

a And the LORD said unto Moses Και εξήλθον οι επτά άγγελοι έχοντες | and unto Aaron, Take to you handτας επτά πληγάς εκ του ναού, ενδεδυμένοι | fals of ashes of the furnace, and let λίνον καθαρών και λαμπρόν, και περιεζωσ- Moses sprinkle it toward the heaven μένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς.

in the sight of Pharaoh. And it shall a And the seven angels came out of the become small dust in all the land of temple, having the seven plagues, bcloth Egypt, and shall be a boil breaking ed in pure and white linen, and having forth with blains upon man and upon their breasts girded with golden girdles. beast, throughout all the land of a See ver. 1.

Egypt. And they took ashes of the

furnace, and stood before Pharaoh ; b See on chap. i. ver. 13. clause 3.

and Moses sprinkled it up toward VER. 7.

heaven: and it became a boil breakΚαι ένα εκ των τεσσάρων ζώων έδωκε τοϊς | ing forth with blains upon man and επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς, γε- | upon beast. And the magicians could

A. D. 96.

REV. XVI. 2-10.

A. D. 96.

not stand before Moses because of

VER. 7. the boils; for the boil was upon the

Και ήκουσα άλλου εκ του θυσιαστηρίου, magicians, and upon all the Egyptians, Exod. ix. 8—11.

λέγοντας: Ναι Κύριε ο Θεός και παντοκράτωρ,

. b And he had power to give life | αληθιναι και δίκαιαι αι κρίσεις σου. unto the image of the beast, that the And I heard another out of the altar image of the beast should both speak, say, Even so, Lord God Almighty, a true and

cause that as many as would not and righteous are thy judgments. worship the image of the beast should a See on Rom. ii. ver. 2. be killed. And he caused all, both

VER. 8. small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their

Και ο τέταρτος άγγελος εξέχεε την φιά. right hand, Or in their foreheads : λην αυτού εαι τον ήλιου και εδόθη αυτά And that no man might buy or sell, | καυματίσαι τους ανθρώπους εν πυρί. save he that had the mark, or the a And the fourth angel poured out his name of the beast, or the number of vial upon the sun ; band porcer was his name, chap. xiii, 15—18. given unto him to scorch men with

fire. VER. 3.

a And I beheld when he had opened Ka? • Štútepos ággedos ibixee the pié- the sixth seal, and, lo, there was a λην αυτού εις την θάλασσαν και εγένετο great earthquake; and the sun bealueet dis vexpoữo xai wāca fuxen færa the moon became as blood, chap.

came black as sackcloth of hair, and απέθανεν εν τη θαλάσση. .

vi. 12. And the fourth angel sounded, a And the second angel poured out his and the third part of the sun was vial upon the sea; und it became as the smitten, and the third part of the blood of a dead man: und every living moon, and the third part of the stars; soul died in the sea.

so as the third part of hem was dark. * See on chap. viii. ver. 8. clause 3. ened, and the day shone not for a VER. 4.

third part of it, and the night like

wise, viii. 12. Και ο τρίτος άγγελος εξέχεε την φιάλης b And thus I saw the horses in the aitou els ToùG Totapovs xai sis tàs in vision, and them that sat on them, γας των υδάτων και εγένετο αίμα.

baving breastplates of fire and of jaAnd the third angel poured out his cinth, and brimstone: and the heads vial upon the rivers and fountains of of the horses were as the heads of waters; and they became blood.

lions; and out of their mouths issued

fire and smoke and brimstone. By VER. 5.

these tbree was the third part of men Kai mxcusa Taï árvédou tãy idátar, killed, by the fire, and by the smoke, Réportos” Aixalos, Kúpie, e?, o w, xai and by the brimstone, which issued ήν, και ο όσιος, ότι ταύτα έκρινας

out of their mouths, chap. ix. 17-19. And I heard the angel of the waters

VER. 9. say, a Thou art righteous, O Lord, Και έκαυματίσθησαν οι άνθρωποι καύμα b which art, and wast, and shalt be, ben péya, xal iBassphuncay cò ovopes Tau cause thou hast judged thus.

Θεού του έχοντος έξουσίαν επί τας πληγές a See on Rom. ii. ver. 2.

ταύτας και ου μετενόησαν δούναι αυτά b See on chap. i. ver. 8. clause 1. 86&av. VER. 6.

And men were * scorched with great "Οτι αίμα αγίων και προφητών εξέχεαν, | God, which hath power over these plagues:

heut, aand blasphemed the name of και αίμα αυτούς έδωκας πιεϊν άξιοι γάς | and they repenterd not to give him glory. slai.

* Or, burned. * For they have shed the blood of saints a See ver. 11. 21. and prophets, banud thou hast given them

VER. 10. blood to drink ; for they are worthy.

Και ο πέμπτος άγγελος εξέχεε την φιάa See on Matt. xxi. ver, 35-39. λην αυτού επί τον θρόνον του θηρίου και b See on Luke xviii. ver. 7. clause 2. 1 iyéveToh Baotatia autoū is not péna si

A. D. 96.

REV. XVI. 10–14.

A. D. 96.

έμασσώντο τας γλώσσας αυτών εκ του τος, και εκ του στόματος του θηρίου, και πόνου. .

εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, πνεύAnd the fifth angel poured out his vial | ματα τρία ακάθαρτα όμοια βατράχοις a upon the seat of the beast; band his

And I saw three unclean spirits like kingdom was full of darkness ;. Cand frogs come out of the mouth of the they gnawed their tongues for pain,

dragon, and out of the mouth of b the a And the beast which I saw was beast, and out of the mouth of the false like unto a leopard, and his feet were prophet. as the feet of a bear, and his mouth

a And there appeared another wonas the mouth of a lion; and the dra- der in heaven; and behold a great red gon gave him his power, and his seat, dragon, having seven heads and ten and great authority, chap. xiii. 2.

horns, and seven crowns upon his b See on Matt. viii. ver. 12. clause 2. heads, chap. xii. 3. • See on Matt. xiii. ver.42.clause 4.

b And I stood upon the sand of the VER. 11.

sea, and saw a beast rise up out of Και έβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού | herbs, and upon his ten horns ten

the sea, having seven heads and ten έκ τών πόνων αυτών και εκ των ελκών αυτών και ου μετενόησαν εκ των έργων | of blasphemy, chap. xiii. 1.

crowns, and

his heads the name

upon αυτών. .

c And the beast was taken, and with a And blasphemed the God nf heaven him the false prophet that wrought mibecause of their pains and their sores, racles before him, with which he deand repented not of their deeds.

ceived them that had received the a See ver. 9. 21.

mark of the beast, and them that wor

shipped his image. These both were VER. 12.

cast alive into a lake of fire burning Και ο έκτος άγγελος εξέχει την φιάλην with brimstone, chap. xix. 20. αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον

VER. 14. Ευφράτην» και εξηράνθη το ύδωρ αυτού, ένα

Εισί γας πνεύματα δαιμόνων πιούντα ετοιμασθή η οδός των βασιλέων των από σημεία, εκπορεύεσθαι επί τους βασιλείς ανατολών ηλίου.

της γης και της οικουμένης όλης, συναγαAnd the sixth angel poured out his | γείν αυτούς εις πόλεμον της ημέρας εκείνης vial upon the great river Euphrates και της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος. band the water thereof was dried up, a For they are the spirits of devils, that the way of the kings of the east working miracles, which go forth unto might be prepared.

the kings of the earth and of the whole a Saying to the sixth angel which world, b to guther them to the battle of had the trumpet, Loose the four angels

that great day of God Almighty. which are bound in the great river a See on Matt. xxiv. ver. 24. clause 2. Euphrates, chap. ix. 14.

2 These shall make war with the 6 And the LORD shall utterly de- Lamb, and the Lamb shall overcome stroy the tongue of the Egyptian sea ; them: for he is Lord of lords, and and with his mighty wind shall he King of kings: and they that are with shake his hand over the river, and him are called, and chosen, and faithshall smite it in the seven streams, ful, chap. xvii. 14. And I saw the and make men go over dry shod, Isa. beast, and the kings of the earth, and xi. 15. A drought is upon the waters; their armies, gathered together to and they shall be dried up: for it is make war against him that sat on the the land of graven images, and they horse, and against his army, xix. 19. are mad upon their idols, Jer. 1. 38. And shall go out to deceive the naTherefore thus saith the Lord, Be- tions which are in the four quarters of hold, I will plead thy cause, and the earth, Gog and Magog, to gather take vengeance for thee; and I will them together to battle : the number dry up her sea, and make her springs of whom is as the sand of the sea, dry, li. 36.

Come near, ye nations, to VER. 13.

hear;. and hearken, ye people ; let Kal sidor éx to oTÓMATOS TO Sgáxor- | the earth hear, and all that is there

XX, 8.

« AnteriorContinuar »