Imagens da página
PDF
ePub

A. D. 65.

1 TIM. III. 8-16.

A. D. 65.

* Or, stay.

out among you seven men of honest

VER. 13. report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over

Οι γαρ καλώς διακονήσαντες, βαθμός this business. But we will give our

εαυτούς καλόν περιποιούνται, και πολλών selves continually to prayer, and to παρρησίαν εν πίστει τη εν Χριστώ Ιησού. the ministry of the word. And the For they that have * used the office of saying pleased the whole multitude : a Deacon well purchase to themselves a and they chose Stephen, a man full of good degree, and great boldness in the faith and of the Holy Ghost, and faith which is in Christ Jesus. Philip, and Prochorus, and Nicanor,

• Or, ministered. and Timon, and Parmenas, and Ni

VER. 14. colas a proselyte of Antioch ; Whom they set before the apostles : and

Ταύτά σου γράφω, ελπίζων ελθεϊν πρός when they had prayed, they laid their σι ταχιον hands on them, Acts vi. 2-6.

These things write I unto thee, hoping See on ver. 4. clause 2.

to come unto thee shortly: c See on Rom. iii, ver. 13. clause 2.

VER. 15. d See on ver. 3. clause 1. e See on ver. 3. clauses 3, 4.

Εάν δε βραδύνων, ένα είδος πώς δεί έν

οίκω Θεού αναστρέφεσθαι, ήτις έστιν εκVER. 9.

κλησία Θεού ζώντος, στύλος και εδραίωμα "Εχοντας το μυστήριον της πίστεως εν της αληθείας. καθαρά συνειδήσεις

But if I tarry long, that thou mayest a Holding the mystery of the faith in know how thou oughtest to behave thyself a pure conscience.

in a the house of God, which is the church a See on 2 Cor. i. ver. 12. clause 1.

of bthe living God, Cthe pillar and

* ground of the truth. VER. 10. Και ούτοι δε δοκιμαζέσθωσαν πρώτον, , * Who was faithful to him that apείτα διακονείτωσαν, ανέγκλητοι όντες. pointed him, as also Moses was faith

And let these also first be proved ; ful in all his house. For this man was then let them use the office of a Deacon, counted worthy of more glory than being found blameless.

Moses, inasmuch as he who hath

builded the house hath more honour VER. 17.

than the house. For every house is Turaidas écautus osuvas, rein Sabó- builded by some man; but he that λους, νηφαλέους, πιστας εν πάσι.

built all things is God. And Moses a Even so must their wives be grave, verily was faithful in all his house, as b not slanderers, C sober, faithful in all à servant, for a testimony of those things.

things which were to be spoken after, a They shall not take a wife that is house ; whose house are we, if we

But Christ as a Son over his own a whore, or profane ; neither shall they take a woman put away from her bold fast the confidence and the rehusband : for he is holy unto his God, joicing of the hope firm unto the

end, Lev. xxi, 7.

Heb. iii. 246. "Ye also, as lively b See on Rom. i. ver. 29. clause 2.. stones, are built up a spiritual house, • See on 1 Thess. v. ver. 6. clause S. an holy priesthood, to offer up spiritual

sacrifices, acceptable to God by Jesus VER. 12.

Christ, 1 Pet. ü. 5. Διάκονοι έστωσαν μιας γυναικός άνδρες,

b See on John v. ver. 26. clause 1. ,

c See on Matt. xvi. ver. 18. clause 2. τέκνων καλώς προϊστάμενοι, και των ιδίων οίκων:

VER, 16. a Let the Deacons be the husbunds of Και ομολογουμένως μέγα εστί το της one wife, bruling their children and suceßtías Muotiplos edc épavezaien iv their own houses well,

σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, ώφθη άγκαι Marriage is honourable in all, and | γέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, έπιστεύθη εν the bed undefiled, Heb. Tiij. 4. κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. b See on ver. 4. clause 1.

And without controversy a great is the

d

[ocr errors]

A. D. 65,
1 TIM. 11. 16.--IV, 1, 2.

A. D. 65, mystery of godliness: God was * mani- minded, lovers of pleasures more than fest in the flesh, «justified in the Spirit, lovers of God; Having a form of god.

seen of angels, e preached unto the Gen- liness, but denying the power thereof, tiles, believed on in the world, ' received 2 Tim. iii. 1. 5. Knowing this first, up into glory.

that there shall come in the last days * Gr. manifested.

scoffers, walking after their own lusts, • See on Matt. xiii. ver. 11. clause 2. And saying, Where is the promise of b See on John i. ver. 14. clause 1. his coming? for since the fathers fell

c And Jesus, when he was baptized, asleep, all things continue as they were went up straightway out of the water: from the beginning of the creation, and, lo, the heavens were opened unto 2 Pet. ij. 3, 4. But, beloved, rememhim, and he saw the Spirit of God ber ye the words which were spoken descending like a dove, and lighting before of the apostles of our Lord upon him : And lo a voice from heaven, Jesus Christ; How that they told

you saying, This is my beloved Son, in there should be mockers in the last whom I am well pleased, Matt. iii. time, who should walk after their own 16, 17. And declared to be the Son ungodly lusts. These be they who seof God with power, according to the parate themselves, sensual, having Spirit of boliness, by the resurrection not the Spirit, Jude 17-19. from the dead, Rom. i. 4.

See on chap. i. ver. 6. And, behold, angels came and mi For such are false apostles, deceitnistered unto him, Matt. iv. 11. And, ful workers, transforming themselves behold, there was a great earthquake into the apostles of Christ. And no for the angel of the Lord descended marvel ; for Satan himself is transfrom heaven, and came and rolled formed into an angel of light. Thereback the stone from the door, and sat fore it is no great thing if his ministers upon it, xxviii. 2. And, while they also be transformed as the ministers looked stedfastly toward heaven as of righteousness; whose end shall be he went up, behold, two, men stood according to their works, 2 Cor. xi. by them in white apparel: Which 13.-15. And I beheld another beast also said, Ye men of Galilee, why coming up out of the earth; and he stand ye gazing up into heaven? this had two horns like a lamb, and he same Jesus, which is taken up from spake as a dragon. And he exerciseth you into heaven, shall so come in like all the power of the first beast before manner as ye have seen him go into him, and causeth the earth, and them heaven, Acts i. 10, 11.

which dwell therein, to worship the e See on Matt. xii. ver. 18. clause 5. first beast, whose deadly wound was

See on Mark xvi. ver. 19. clauses healed. And he doeth great wonders, 2, 3.

so that he maketh fire come down CHAP. IV.-VER. 1.

from heaven on the earth in the sight Tò di riveõna pint@s Néya, óti ly ücrí- of men, And deceiveth them that τους καιρούς αποστήσονταί τινες της πίσ-dwell on the earth by the means of τεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνους και those miracles which he had power to διδασκαλίαις δαιμονίων, ,

do in the sight of the beast, saying to Now a the Spirit speaketh expressly, should make an image to the beast,

them that dwell on the earth, that they b that in the latter times some shall de- which had the wound by a' sword, part from the faith, "giving heed to and did live, Rev. xiii. 11–14. seducing spirits, and doctrines of devils ;

e See on 1 Cor. x. ver. 20. a See on Acts viii. ver. 29.

VER. 2. This know also, that in the last

"Εν υποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασdays perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, | μένων την ιδίαν συνείδησιν, covetous, boasters, proud, blasphe Speaking lies in hypocrisy; having mers, disobedient to parents, unthank their conscience seared with a hot iron; ful, unholy, Without natural affection, a See on 2 Cor. ii. ver. 17. truce-breakers, false accusers, incon. b Who being past feeling have given tinient, fierce, despisers of those that themselves over unto lasciviousness, are good. Traitors, heady, bigh- 1 Eph. iv. 19.

&

A. D. 65.

1 TIM. IV. 3-10.

A. D. 65.

[ocr errors]

VER. 3.

μενος τους λόγους της πίστεως, και της Κωλυόντων γαμεϊν, απέχεσθαι βρω- καλής διδασκαλίας, και παρακολούθηκας. μάτων, και ο Θεός έκτισεν εις μετάληψιν If thou put the brethren in rememμετά ευχαριστίας τους πιστούς και επεγ- | brance of these things, b thou shall be a νωκόσι την αλήθειαν.

good minister of Jesus Christ, nourished Forbidding to marry, and command- up in the words of faith and of good docing to abstain from meats, a which God trine, whereunto thou hast attained. hath created to be received b with thanks. a See on Rom. IV. ver. 15. clause 1. giving of them which believe and know b See on Matt. xxiv. ver. 45. the truth,

VER. 7. • See on Matt. xv. ver. 11. clause 1.

Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους b See on Matt. xiv. ver. 19. clause 3. c Howbeit there is not in every man

παραιτού γυμναζι δε σεαυτόν προς ευσί.

βειαν: that koowledge: for some, with conscience of the idol unto this hour, eat * But refuse profane and old wives' il as a thing offered unto an idol; and fables, band erercise thyself rather unto their conscience being weak is defiled. godliness. But meat commendeth us not to God: a See on chap. i. ver. 4. clause 1. for neither, if we eat, are we the But thou, Oman of God, flee these better; neither, if we eat not, are we things ; and follow after righteousthe worse. But take heed lest by any ness, godliness, faith, love, patience, means this liberty of yours become a meekness, 1 Tim. vi. 11. And herein stumbling-block to them that are weak. do I exercise myself, to have always For if any man see thee which hast a conscience void of offence toward knowledge sit at meat in the idol's God, and toward men, Acts xiv. 16. temple, shall not the conscience of And besides this, giving all diligence, him which is weak be emboldened to add to your faith, virtue; and to virtue, eat those things which are offered to knowledge ; And to knowledge, temidols; And through thy knowledge perance; and to temperance, patience; shall the weak brother perish, for and to patience, godliness; And to whom Christ died? But when ye sin godliness, brotherly kindness; and to so against the brethren, and wound brotherly kindness, charity, 2 Pet. i. their weak conscience, ye sin against 5–7. Christ. Wherefore, if meat make my

VER. 8. brother to offend, I will eat no flesh Η γαρ σωματική γυμνασία προς όλίγον while the world standeth, lest I make | έστιν ωφέλιμος» ή δε ευσέβεια προς πάντα my brother to offend, 1 Cor. viii. | ωφέλιμός έστιν, επαγγελίαν έχουσα ζωής 7--13,

της νύν και της μελλούσης. VER. 4. "OTI Tão rrisna svī rands, rai ouder a but

godliness is profitable unto all things,

For bodily exercise profteth little : dwóSantor, uirà sixagiotias hapbaró- huving promise of the life that now is, PLEVOY

band of that which is to come. • For every creature of God, is good, • Or, for a little time. and nothing to be refused if it be received

a See on Matt. v. ver. 5. clause 2. with thanksgiving :

and vi. ver. 33. clause 4. . See on ver. 3.

See on John X. ver. 28. clause 2. VER. 5.

VER. 9. 'Αγιάζεται γάς διά λόγου Θεού και Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής εντεύξεως. .

äčcos. • For it is sanctified by the word of * This is a faithful saying, and worthy

of all acceptation. . See on Matt. xiv.ver. 19. clause 3. a See on chap. i. ver. 15. clause 1. VER. 6.

VER, 10. Ταύτα υποτιθέμενος τους αδελφούς, κα Εις τούτο γάρ και κοπιώμεν και όνειδιλος έση διάκονος Ιησού Χριστού, έντρεφό- ζόμεθα, ότι ήλπίκαμεν επί Θεώ ζώντι,

God and prayer.

Α. D. 65.
1 ΤΙΜ. 10. 10-16.-V.1-4.

Α. D. 65. ός έστι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα b See chap. i. ver. 18. πιστών.

• See on Acts vi. ver. 6. a For therefore we both labour and

VER. 15. suffer reproach, because b we trust in

Ταύτα μελέτα, εν τούτοις ίσθι: ένα the living God, d who is the Saviour of all men, 'specially of those that believe.

σου και προκοπή φανερά ή εν πάσιν.

Meditate upon these things ; a give * See on 1 Cor. iv. ver. 9 - 13. See on Matt. xii. ver. 21.

thyself wholly to them; that thy profit

* to all.

ing may appear • See on John v. ver. 26. clause 1. See on Luke i. ver. 47.

* Or, in all things. e See on Rom. v. ver. 18. clause 2.

a But we will give ourselves conSee on Mark xvi. ver. 16. clause 1. tinually to prayer, and to the ministry VER. 11.

of the word, Acts vi. 4. Παράγγελλε ταύτα και δίδασκε.

VER. 16. These things command and teach. "Επεχε σεαυτώ, και τη διδασκαλία:

επίμενε αυτούς τούτο γας ποιών, και VER. 12.

σεαυτό σώσεις και τους ακούοντάς σου. Μηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω,

a Take heed unto thyself, band unto αλλά τύπος γίνου των πιστών εν λόγω, έν | the doctrine; continue in them : for in αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, έν | doing this thou shalt both εαυe thyself, πίστει, εν αγνεία.

and then that hear thee. a Let no man despise thy youth; b but

a See on Acts xx. ver. 28. clause 1. be thou an example of the believers, in b In doctrine shewing uncorruptness, word, in conversation, in charity, in Tit. ii. 7. spirit, in faith, in purity.

See on Acts xx. ver. 26, 27, a Now, if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for

CHAP. V.-VER. 1. he worketh the work of the Lord, as Πρεσβυτέρω μη επιπλήξης, αλλά παI also do. Let no man therefore des- ρακάλει ως πατέρα· νεωτέρους, ώς άδελpise him'; but conduct him forth in pouco peace, that he may come unto me: Rebuke not a an elder, b but intreat for I look for him with the brethren, him as a father ; cand the younger 1 Cor. xvi. 10, 11. Let no man des men as brethren; pise thee, Tim. ii, 15.

a See on Acts xi. ver. 30. b Be ye followers of me, even as I

See on Rom. xiii. ver. 7. clause 3. also am of Christ, 1 Cor. xi. 1. In all

See on Matt. xxiii. ver. 8. clause 3. things shewing thyself a pattern of good works : in doctrine shewing un

VER. 2. corruptness, gravity, sincerity, Tit.

Πρεσβυτέρας, ως μητέρας νεωτέρας, ως ii. 7.

αδελφάς, εν πάση αγνεία. VER. 13.

The elder women as mothers; the Εως έρχομαι πρόσεχε τη αναγνώσει, τη παρακλήσει, τη διδασκαλία.

younger as sisters, with all purity. Till I come, give attendance to read

VER. 3. ing, to exhortation, to doctrine.

Χήρας τίμα τάς όντως χήρας:
VER. 14.

a Honour widows that are widows 6

indeed. Μή αμέλει του εν σου χαρίσματος, εδόθη σοι δια προφητείας, μετά επιθέσεως a See on Matt. xv. ver. 6. clause 1. των χειρών του πρεσβυτερίου.

VER. 4. a Neglect not the gift that is in thee,

Ει δέ τις χήρα τέκνα ή έκγονα έχει bwhich was given thee by prophecy, with the laying on a the hands of the pres-|εϊν, και αμοιβές αποδιδόναι τους προγό

μανθανέτωσαν πρώτον τον ίδιον οίκον ευσεbytery.

νους τούτο γάρ έστι καλόν και αποδεκτών See on Matt, XXV, ver. 14. clause 2. Γενώπιον του Θεού.

A, D. 65.
1 TIM. V, 4-10.

A. D. 65. But if any widow have children or But if any provide not for his own, nephews, a let them learn first to shew and specially for those of his own * house, * piety at home, and to requite their pa a he hath denied the faith, and is worse rents: for that is good and acceptable than an infidel. before God.

* Or, kindred. • Or, kindness.

a They profess that they know God; a See on Matt. xv. ver. 4.

but in works they deny him, being

abominable, and disobedient, and unto VER. 5.

every good work reprobate, Tit i. 16. “Η δε όντως χήρα και μεμονωμένη I know thy works and where thou VATINE ÉTI Tår ordr, sai spoguéve taīs dwellest, even where Satan's seat is : δεήσεσι και ταϊς προσευχαϊς νυκτός και and thou holdest fast my name, and ημέρας. .

hast not denied my faith, Rev. č. 13. Now she that is a widow indeed, and

VER. 9, desolate, a trusteth in God, band con

Χήρα καταλεγέσθω μη έλαττον ετών tinueth in supplications and prayers thxorta, yeyoría évos áv&gos gorda night and day.

a Let not a widow be taken into the a See on Matt. xii. ver. 21.

number under threescore yearsold, having b And she was a widow of about been the wife of one man, fourscore and four years, which de. parted not from the temple, but served

• Or, chosen. God with fastings and prayers night 2 And in those days, when the and day, Luke ii. 37.

number of the disciples was multi

plied, there arose a murmuring of the VER. 6.

Grecians against the Hebrews, beΗ δέσπαταλώσα ζώσα τέθνηκε. cause their widows were neglected in

a But she that liveth in pleasure b is the daily ministration, Acts vi. 1. dead while she liveth.

VER. 10.
Or, delicately.

'Εν έργοις καλούς μαρτυρουμένη, ει έτεκ* Ye have lived in pleasure on the νοτρόφησεν, ει εξενοδόχησεν, ει αγίων πόearth, and been wanton ; ye have das inter, a Pa. Couévous énupxecey, ei nourished your hearts, as in a day of marri igra åyal mémnxsaúonci. slaughter, Jam. v. 5. How much she

a Well reported of bfor good works ; hath glorified herself, and lived deli. if she have brought up children, if she ciously, so much torment and sorrow have lodged strangers, if she have give her: for she saith in her heart, I washed the saints' feet, if she have resit a queen, and am no widow, and lieved the afflicted,' if she have diligently shall see no sorrow. Therefore shall followed every good work. her plagues come in one day, death, and mourning, and famine; and she them which are without, 1 Tim. iii. 7.

a He must have a good report of shall be utterly burned with fire ; for Let your light so shine before men, strong is the Lord God who judgeth that they may see your good works, her, Rev. xviii. 7, 8. b See on John v. ver. 25.

and glorify your Father which is in

heaven, Matt. v. 16. Wherefore, VER. 7.

brethren, look ye out among you seven Και ταύτα παράγγελλε, ένα ανεπίλυσ- men of honest report, full of the Holy

Ghost and wisdom, whom we may ap

point over this business, Acts vi. 3. And these things give in charge, - that And they said, Cornelius the centuthey may be blameless.

rion, a just man, and one that feareth a See on 1 Cor. i. ver. 8. clause 2. God, and of good report among all the

nation of the Jews, x. 22. And one VER. 8.

Ananias, a devout man according to Ει δέ τις των ιδίων και μάλιστα των | the law, having a good report of all οικείαν ου προνοεί, την πίστην ήρνηται, και | the Jews which dwelt there, xxii. 10. έστιν απίστου χείρων. .

Demetrius hath good report of all

του ώσιν.

« AnteriorContinuar »