Imagens da página
PDF
ePub

Α. D. 64.

EPH. 1. 21-23.-ΙΙ. 1-8.

Α. D. 64.

name that is named, not only in this flesh and of the mind; band were by world, but also in that which is to come. nature c the children of wrath, even as

others. a See on Matt. xxviii. ver. 18.

* Gr. Hills. VER. 22.

A See on Rom. iii. ver. 9. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας b See on Matt. vii. ver. 11. clause 1. αυτού· και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπέρ πάν • See on Rom. i. ver. 18. clause 1. τα τη εκκλησία, And hath put all things under his

VER. 4. feet, and gave him to be the Heud over ο δε Θεός πλούσιος ών έν έλέει, διά την all things a to the Church,

πολλήν αγαπήν αυτού ήν ηγάπησεν ημάς, a See on Matt. xvi. ver. 18. clause 4. a But God, who is rich in mercy, for

his great love wherewith he loved us, VER. 23.

a See on Rom. ii. ver. 4. clause 2. “Ήτις έστι το σώμα αυτού, το πλήρωμα b See on John iii. ver. 16. clause 1. του πάντα εν πάσι πληρουμένου. a Which is his body, b the fulness of

VER. 5. him that filleth all in all.

Και όντας ημάς νεκρούς τους παραπτώa See on Rom. xii. ver. 5. clause 1. μασι, συνεζωοποίησε το Χριστώ (χάριτί b See on Matt. xxviii. ver. 20.clause 2.

έστε σεσωσμένοι»)

Even when we were dead in sins, a hath CHAP. II.--VER. 1.

quickened us together with Christ, b (by Και υμάς όντας νεκρούς τους παραπτώ

gruce ye are saved ;) μασι και ταίς αμαρτίαις:

• Or, whose grace ye. a And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins;

a See on John v. ver. 25.

See on Acts xv. ver. 11. a See on John v. ver. 25.

VER. 6.
VER. 2.

Και συνήγειρε, και συνεκάθισεν εν τοις 'Εν αίς ποτε περιεπατήσατε κατά τον | επουρανίοις εν Χριστώ Ιησού αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος

a And hath raised us up together, and του νυν ενεργούντος εν τοις υιούς της απει- made us sit together in heavenly places Θείας:

in Christ Jesus : Wherein in time past ye walked a ac

a Blessed be the God and Father of cording to the course of this world, bac

our Lord Jesus Christ, who hath blesscording to cthe prince of the power of ed us with all spiritual blessings in the air, a the spirit that now worketh in heavenly places in Christ, Eph. i. 3. e the children of disobedience:

VER. 7. a See on John viii. ver. 23. clause 2. b See on John viii. ver. 44.

“Ένα ενδείξηται εν τούς αιώσει τους επερc See on John xii. ver. 31. clause 2.

χομένοις τον υπερβάλλοντα πλούτου της d See on John viii. ver. 38. clause 2. χάριτος αυτού, εν χρηστότητι εφ' ημάς εν e See on Matt. xiii. ver. 38. clause 3.

Χριστώ Ιησού.

a That in the ages to come he might VER. 3.

shew the erceeding riches of his grace in 'Εν οίς και ημείς πάντες άνεστράφημέν | his kindness toward us through Christ ποτε εν ταίς επιθυμίαις της σαρκός ημών,

Jesus. ποιούντες τα θελήματα της σαρκός και των διανοιών και ήμεν τέκνα φύσει οργής,

a See on chap. i. ver. 6. clause 1. ας και οι λοιποί.

VER. 8. a Among whom also we all had our Τη γαρ χάριτι εστε σεσωσμένοι διά της conversation in times past in the lusts of | πίστεως και τούτο ουκ εξ υμών: Θεού το our flesh, fulfilling the * desires of the Säpov

A. D. 64.

EPH. 11. 8-15.

A. D. 64.

* For by grace are ye saved b through a Turned to flight the armies of the faith ; cand that not of yourselves; it is aliens, Heb. xi. 34. the gift of God:

b See on Matt. i. ver. 1. clause 3.

c See on Rom. v. ver. 2. clause 3. * See on Acts xv. ver. 11.

d See on Acts xiv. ver. 15. clause 1. b See on Mark xvi. ver. 16. clause 1. c See on Johni vi. ver. 65. clause 2.

VER. 13.

Νυνί δε εν Χριστώ Ιησού υμείς οι ποτε VER. 9.

όντες μακράν, εγγύς εγενήθητε εν τώ αίΟυκ έξ έργων, ίνα μή τις καυχήσηται. ματι του Χριστού. .

a Not of works, lest any mun should a But now in Christ Jesus ye who boast.

sometimes were far off are made nigh a See on Rom. iii. ver. 27.

by the blood of Christ.

a See on Matt. xxvi. ver. 28. VER. 10. Αυτού γάρ εσμεν ποίημα, κτισθέντες εν

VER. 14. Χριστώ Ιησού επί έργοις αγαθούς, οίς προη Αυτός γάρ έστιν η ειρήνη ημών, ο ποιήτοίμασεν ο Θεός να εν αυτούς περιπατή- σας τα αμφότερα έν, και το μεσότοιχος Oopsy.

του φραγμού λύσας: a For we are his workmanship, bcreated a For he is our peace, bwho hath made in Christ Jesus C unto good works, which both one, cand hath broken down the God hath before ordained that we should middle wall of partition between us ; e wulk in them.

a See on John xiv. ver. 27. * Ör, prepared.

b See on Matt. xii. ver. 18. clause 5. a See on 1 Cor. iii. ver. 6. clause 3. which is the head of all principality

c And ye are complete in him, b See on John i. ver. 13. clause 5.

and power : In whom also ye are cir«See on Matt. v. ver. 16. clause 1.

cumcised with the circumcision made d See on Rom. viii. ver. 29. clauses without hands, in putting off the body 2, 3. e See on Rom. viii. ver. 1. clause 2. cision of Christ, Col. ii. 10, 11. Blot

of the sins of the flesh by the circum

ting out the handwriting of ordiVER. 11.

nances that was against us, which 'Διό μνημονεύετε ότι υμείς ποτε τα was contrary to us, and took it out of έθνη εν σαρκί, οι λεγόμενοι ακροβυστία υπό | the way, nailing it to his cross, 14. της λεγομένης περιτομής ενσαρκί χειροποιή

VER. 15. a Wherefore remember, that ye being rão Byron av kv 8bypari ratagghoas, iva

Την έχθραν, εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is τους δύο κτίση εν εαυτώ εις ένα καινόν άνcalled the Circumcision in the flesh made

θρωπον, ποιών ειρήνην, by hands;

a Having abolished in his flesh the ena See on Rom. ii. ver. 28, 29.

mity, even the law of commandments contained in ordinances ; for to make

in himself of twain, one new man, so VER. 12.

making peace; "Οτι ήτε εν τω καιρώ εκείνω χωρίς Χριστού, απηλλοτριωμένοι της πολιτείας

Having therefore, brethren, boldτου Ισραήλ, και ξένοι των διαθηκών της blood of Jesus. By a new and living

ness to enter into the holiest by the επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες, και άθεοι εν τω κόσμων

way which he hath consecrated for

us, through the reil, that is to say, That at thut time ye were without his flesh; And having an High Priest Christ, being a aliens from the common over the house of God; Let us draw wealth of Israel, and strangers from othe near with a true heart, in full ascovenants of promise, having no hope, surance of faith, having our hearts d and withoui God world : sprinkled from an evil conscience,

TOU"

[ocr errors]

A. D. 64.

EPH. 11. 15-22.-II. 1.

A. D. 64.

more

and our bodies washed with pure a Now therefore ye are no water, Heb. x. 19—42.

strangers and foreigners, b but fellow

citizens with the saints, and of the house. VER. 16.

hold of God; και αποκαταλλάξη τους αμφοτέρους εν

a See ver. 12. εν σώματι τω Θεώ διά του σταυρού, αποκ

b See on Gal. iii. ver. 26-28. τείνας την έχθραν εν αυτώ a And that he might reconcile both

VER. 20. unto God, in one body, by the cross, hav 'Εποικοδομηθέντες επί το θεμελίω των ing sluin the enmity * thereby; αποστόλων και προφητών, όντος ακρογω* Or, in himself.

νιαίου αυτού Ιησού Χριστού a See on Rom. v. ver. 10. clause 2.

a And are built b upon the founda

tion of the apostles and prophets, < Jesus VER. 17.

Christ himself being the chief corner Και ελθών ευηγγελίσατο ειρήνην υμίν τοϊς stone; ; μακράν, και τους εγγύς:

a See on Matt. xvi. ver. 18, clauses à And came and preached peace b to 2,3. you which were afar off, cand to them b And he gave some, apostles; and that were nigh.

some, prophets ; and some, evangea See on John xiv. ver. 27.

lists; and some, pastors and teachb See on Acts ii. ver. 39. clause 2. ers; For the perfecting of the saints, c See on Luke x. ver. 11. clause 3. for the work of the ministry, for the

edifying of the body of Christ : Till VER. 18.

we all come in the unity of the faith, οτι δι' αυτού έχομεν την προσαγωγών | and of the knowledge of the Son of oi appótepos év évi Tiyaújati trgos Tór na- God, unto a perfect man, unto the Tiga.

measure of the stature of the fulness a For through him we both have bac

of Christ, Eph. iv. 11--13.

c See on Matt. xxi. ver. 42. clause 1. cess by one Spirit unto the Father. a See on John xiv. ver. 13. clause 2.

VER. 21. b See on Rom. v. ver. 2. clause 1.

'Εν ώ πάσα και οικοδομή συναρμολογου• Praying always with all prayer μένη αύξει εις ναόν άγιον εν Κυρίως and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseve

a In whom all the building fitly framrance and supplication for all saints, ed together groweth unto b an holy Eph. vi. 18. For ye have not received temple in the Lord: the spirit of bondage again to fear; a See on Rom. xii. ver. 5. but ye have received the Spirit of b Know ye not that ye are the adoption, whereby we cry, Abba, temple of God, and that the Spirit of Father, Rom. viii. 15. Likewise the God dwelleth in you? If any man deSpirit also helpeth our infirmities : file the temple of God, him shall God for we know not what we should pray destroy; for the temple of God is for as we ought: but the Spirit itself holy, which temple ye are, 1 Cor. ii. maketh intercession for us with groan. 16, 17.; and 2 Cor. vi. 16. ings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth

VER. 22. what is the mind of the Spirit, because 'Ενώ και υμείς συνοικοδομείσθε εις καhe maketh intercession for the saints | τοικητήριον του Θεού εν Πνεύματι. according to the will of God, 26, 27.

In whom ye also are builded togeBut ye, beloved, building up your ther a for an habitation of God through selves on your most holy faith, praying the Spirit. in the Holy Ghost, Jude 20.

a See on John xiv. ver. 18. VER. 19. "Αρα ούν ουκέτι έστε ξένοι και πάροικοι,

CHAP. III.-VER. 1. αλλά συμπολίται τών αγίων, και οικείοι Τούτου χάριν εγώ Παύλος και δέσμιος του του Θεού .

Χριστού Ιησού υπέρ υμών των εθνών:

Α. D. 64

ΕΡΗ.111. 1-10.

Α. D. 64.

For this cause I Paul, a the prisoner | heirs, band of the same body, cand parof Jesus Christ b for you Gentiles, takers of his promise in Christ by the

a And when we came to Rome, the Gospel : centurion delivered the prisoners to a See on Heb. i. ver. 14. clause 3. the captain of the guard: but Paul 6 See on Rom. xii. ver. 5. was suffered to dwell by himself, with c See on Matt. xii. ver. 18. clause 5. a soldier that kept him, Acts xxvii. 16.

VER. 7. b And I, brethren, if I yet preach ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν circumcision, why do I yet suffer per- της χάριτος του Θεού την δοθεϊσάν μου secution? then is the offence of the | κατά την ενέργειας της δυνάμεως αυτού cross ceased, Gal. v. 11.

a Wherenf I was made a minister, VER. 2.

baccording to the gift of the grace of Eίγε ηκούσατε την οικονομίας της χάρι- | working of his power.

God given unto me by the effectual τος του Θεού της δοθείσης μοι εις υμάς:

a See on Rom. i. ver. 1. clause 3. a (If ye have heard of the dispensa

b See on Rom. i. ver. 5. clause 1. tion of the grace of God which is given me to youward :

VER. 8. a See on Acts ix. ver. 15. clause 2.

'Εμοί τω ελαχιστοτέρω πάντων των VER. 3.

αγίων εδόθη η χάρις αύτη, εν τοις έθνεσιν "Οτι κατά αποκάλυψιν εγνώρισέ μοι το του Χριστού,

ευαγγελίσασθαι τον ανεξιχνίαστον πλούτον μυστήριον, καθώς προέγραψα εν ολίγω

a Unto me, who am less than the least How that by revelation he made known of all saints, bis this grace given, Ethat unto me a the mystery; (as I wrote I should preuch among the Gentiles d the * afore in few words:

unsearchable riches of Christ ; * Or, a little before.

a For I am the least of the aposa See on Rom. xvi. ver. 25. clause 4. tles, that am not meet to be called an

apostle, because I persecuted the VER. 4.

church of God, 1 Cor. xv. 9. πρός και δύνασθε αναγινώσκοντες νοήσαι

b See on Rom. i. ver. 5. clause 1. την σύνεσίν μου εν τω μυστηρίων του

See on Acts ix. ver. 15. clause 2. Χριστού

See on Rom. ii. ver. 4. clause 2. Whereby, when ye read, ye may

VER. 9. understand my knowledge in the mys

Και φωτίσαι πάντας τις και κοινωνία του tery of Christ)

μυστηρίου του αποκεκρυμμένου από τών VER. 5.

αιώνων έν τω Θεώ, τω τα πάντα κτίσαντι

δια Ιησού Χριστού “ο εν ετέραις γενεαϊς ουκ έγνωρίσθη τοϊς υιούς των ανθρώπων, ως νύν απεκαλύφθη a And to make all men see what is the τοϊς αγίους αποστόλους αυτού και στροφή- fellowship of the mystery, b which from ταις εν Πνεύματι,

the beginning of the world hath been hid a Which in other ages was not made in God, who created all things by Jeknown unto the sons of men, bas it is sus Christ : now revealed unto the holy apostles and a See on Matt. viii. ver. 11. clause 1. prophets by the Spirit;

b Even the mystery which hath been

hid from ages and from generations, a See on Matt. xiii. ver. 17.

but now is made manifest to his saints, b See on John xiv. ver. 26. clause 3.

Col. i. 26.
VER. 6.

c See on John i. ver. 3. Είναι τα έθνη συγκληρονόμα, και σύσ.

VER. 10. σωμα, και συμμέτοχα της επαγγελίας

"Ινα γνωρισθή νύν ταϊς αρχαίς και ταϊς αυτού εν τώ Χριστώ, διά του ευαγγελίου:

εξουσίαις εν τοις επουρανίοις, δια της έκThat the Gentiles should be fellow- κλησίας, και πολυποίκιλος σοφία του Θεού

[ocr errors]

Α. D. 64.

ΕΡΗ. ΠΕ. 10-20.

Α. D. 64.

a To the intent that now unto the That he would grant you, a according principalities and powers in heuvenly to the riches of his glory, 5 to be strength. places might be known, by the church, eneil with might by his Spirit C in the b the munifold wisdom of God,

inner man; a See on chap. i. ver. 6. clause 1.

a See on Rom. ii. ver. 4. clause 2. b See on Rom. xi. ver. 33.

b See on 2 Cor. xii. ver. 9. clause 2.

c See on Rom. vii. ver. 22. VER. 11.

VER. 17. Κατά πρόθεσιν των αιώνων, ήν εποίησεν εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών

Κατοικήσαι τον Χριστόν διά της πίσa According to the eternal purpose

τεως εν ταίς καρδίαις υμών, which he purposed in Christ Jesus our a That Christ may dwell in your Lord :

hearts by faith; that ye, b being rooted a See on Rom. ix. ver. 11. clause 1.

Cand grounded in love,

a See on John xiv. ver. 27, VER. 12.

b See on Matt. xiii. ver. 6. 'Εν ώ έχομεν την παρρησίαν και την

See on Matt. vii. ver. 25. clause 2. προσαγωγήν έν πεποιθήσει, δια της πίστεως αυτού.

VER. 18. a In whom we have boldness and ac 'Εν αγάπη ερριζωμένοι και τεθεμελιαcess with confidence by the faith of him. μένου να εξισχύσητε καταλαβέσθαι συν a See on Rom. v, ver. 2. clause 1.

πάσι τοις αγίοις, τί το πλάτος, και μή

κος, και βάθος, και ύψος: VER. 15.

May be able to comprehend with all Διο αιτούμαι μή εκκακείν εν ταις θλί- | saints what is the breadth, and length, ψεσί μου υπέρ υμών, ήτις έστι δόξα | αnd depth, and Ileight: υμών.

VER. 19. a Wherefore I desire that ye faint

Γνώναι τε την υπερβάλλουσαν της γνώnot at my tribulations for you, which is

σεως αγάπης του Χριστού, ίνα πληρωθήτε your glory.

είς πάν το πλήρωμα του Θεού. 2 See on 2 Cor. i. ver. 6.

a And to know the love of Christ, VER. 14.

which passeth knowledge, that ye Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου might be filled with all the fulness of προς τον πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού | God. Χριστού,

a See on John xiii. ver. 1. clauses a For this cause I bow my knees unto 4, 5. the Father of our Lord Jesus Christ. b And the peace of God, which a See on Rom. i. ver. 9. clause 5. passeth all understanding, shall

keep your hearts and minds through Christ VER. 15.

Jesus, Phil. iy. 7. 'Εξ ού πάσα πατριά εν ουρανούς και επί c See on John xiy. ver. 27. γής ονομάζεται

VER. 20. * Of whom the whole family in hea

Τώ δε δυναμένω υπέρ πάντα παήσαι ven and earth is named.

υπέρ εκ περισσού ων αιτούμεθα ή νοούμεν, a And ye shall leave your name for κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, a curse unto my chosen : for the Lord

a Now unto him that is able to do ei. God shall slay thee, and call his ser- ceeding abundantly above all that we vants by another name,' Isa. Ixv. 15. ask or think, according to the power that And the disciples were called Chris- worketh in us, tians first in Antioch, Acts xi. 26.

a Now to him that is of power to VER. 16.

stablish you according to my Gospel “ινα δώη υμϊν κατά τον πλούτον της | and the preaching of Jesus Christ, δόξης αυτού, δυνάμει κραταιωθήναι διά | (according to the revelation of the του Πνεύματος αυτού, εις τον έσω άν - mystery, which was kept secret since θρωπον,

the world began, Rom. xvi. 25.

« AnteriorContinuar »