Imagens da página
PDF
ePub

A. D. 58.

GAL. IV, 17-25.

A. D. 58.

a And Sarai said unto Abram, VER. 17.

Behold now, the Lord hath restrain, Znaotowy úpãs où xarãs, annà éxxael- ed me from bearing: I pray thee, go in σαι υμάς θέλουσιν, ίνα αυτους ζηλοϋτε. unto my maid ; it may be that I may

a They zealously affect you, but not obtain children by her. And Abram well; yea, they would exclude

you,

hearkened to the voice of Sarai. And thut ye might affect them.

Sarai, Abram's wife, took Hagar ber * Or, us.

maid, the Egyptian, after Abram had

dwelt ten years in the land of Canaan, a For I bear them record, that they and gave her to her husband Abram, have a zeal of God, but not according to be his wife. And he went in unto to knowledge, Rom. x. 2.

Hagar, and she conceived ; and, when

she saw that she had conceived, her VER. 18.

mistress was despised in her eyes, Kadòx dè tò fnacolai év xanã TÁYtote, Gen. xvi. 2–4. And Hagar bare Abκαι μη μόνον εν τω παρεϊναι με προς | ram a son; and Abram called his υμάς. .

son's name, which Hagar bare, Ished always in a good thing, and not only to Sarah as he had spoken: For Sarah a But it is good to be sealously affect- mael, 15. And the Lord visited Sarah

as he had said, and the Lord did un. when I am present with you.

conceived, and bare Abraham a son a Therefore, my beloved brethren, in his old age, at the set time of which be ye stedfast, unmoveable, always God had spoken to him, xxi. 1, 2. abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your la

VER. 23. bour is not in vain in the Lord, 1 Cor.

'Αλλ' ο μεν εκ της παιδίσκης, κατά xv. 58.

σάρκα γεγέννηται· ο δε εκ της ελευθέρας, VER. 19.

δια της επαγγελίας. . Τεκνία μου, ούς πάλιν ωδίνω, άχρις ού μορφωθή Χριστός εν υμίν

a But he who was of the bond woman

was born after the flesh ; but he of the My little children, of whom I trarail freewoman was by promise. en birth again until a Christ be formed

a Neither because they are the seed

of Abraham, are they all children : but, a See on John xiv. ver. 18.

in Isaac, shall thy seed be called, VER. 20.

That is, They which are the children

of the flesh, these are not the children *HÔedov dè naptīvas após úpãs aptı, xal of God: but the children of the proαλλάξει την φωνήν μου· ότι απορούμαι εν mise are counted for the seed. For υμίν. .

this is the word of promise, At this I desire to be present with you now, time will I come, and Sarah shall and to change my voice; for I stand in have a son, Rom. ix. 7-9.

VER. 24. * Or, am perplexed for you.

"Ατινά εστιν αλληγορούμενα αυτα ιγάρ VER. 21.

εισιν αι δύο διαθήκαι μία μεν από όρους Λέγετέ μοι οι υπό νόμον θέλοντες είναι, Σινά, εις δουλείαν γεννώσα, ήτις έστιν τον νόμον ακούετε ;

"Ayap. Tell me, ye that desire to be under the Which things are an allegory: for law, do ye not hear the law ?

these are the two * covenants; the one

from the mount + Sinai, which gendereth VER. 22.

to bondage, which is Agar. Τέγραπται γαρ, ότι “Αβραάμ δύο υιούς

Or, testaments. + Gr. Sina, έσχεν, ένα εκ της παιδίσκης, και ένα εκ της ελευθέρας:

VER. 25. For it is written, that a Abraham had Το γαρ "Αγαρ, Σινά όρος έστιν εν τη two sons, the one by a bondmaid, the 'Apabiq, our taxei dè qñ vũr 'lepoucandue, other by a freewoman.

δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής:

in you,

doubt of you.

inan.

A. D. 58.
GAL. IV. 25–31. v. 1, 2.

A. D. 58. For this Agar is mount Sinai in Ara a And Sarah saw the son of Hagar bia, and answereth to Jerusalem which the Egyptian, which she had born unto now is, and is in bondage with her chil- Abraham, mocking, Gen. xxi. 9. dren,

b See on Matt. v. ver. 10. clause 1. VER. 26.

VER. 30. Η δε άνω Ιερουσαλήμ, ελευθέρα έστιν, ήτις έστι μήτηρ πάντων ημών. .

'Αλλά τι λέγει η γραφή; Εκβαλε την

παιδίσκην και τον υιόν αυτής: ου γαρ μη a But Jerusalem which is above is free, κληρονομήση ο υιός της παιδίσκης μετά which is the mother of us all.

του υιού της ελευθέρας. . a But ye are come unto mount Sion,

a Nevertheless whut saith the Scripand unto the city of the living God, ture? Cast out the bondwoman and her the heavenly Jerusalem, and to an in-son : for the son of the bond woman'shall numerable company of angels, Heb. not be heir with the son of the freewoxii. 22. And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a

a Wherefore she said unto Abrabride adorned for her husband, Rev. ham, Cast out this bond-woman and xxi. 2. And he carried me away in her son: for the son of this bond-wothe spirit to a great and high moun

man shall not be heir with my son, tain, and shewed me that great city, even with Isaac. And the thing was the holy Jerusalem, descending out very grievous in Abraham's sight, beof heaven from God, 10.

cause of his son. And God said unto

Abraham, Let it not be grievous in VER, 27.

thy sight, because of the lad, and beréypanta! váp. Euppávónti stelpa in où cause of thy bond-woman: in all that τίκτουσα· ρήξον και βόησον η ουκ ωδίνουσα· Sarah hath said unto thee, hearken ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον και unto her voice ; for in Isaac shall thy της εχούσης τον άνδρα. .

seed be called, Gen. xxi. 10–12. a For it is written, Rejoice thou bur.

VER. 31. ren that bearest not; break forth and cry, thou that trarailest not; for the "Αρα, αδελφοί, ουκ εσμέν παιδίσκης desolate hath many more children than | τέκνα, αλλά της ελευθέρας. she which hath an husband.

a So then, brethren, we are not chila Sing, O barren, thou that didst dren of the bondwoman, but of the free. not bear; break forth into singing, a See on John viii. ver. 52. clause 2. and cry aloud, thou that didst not travail with child : for more are the

CHAP. V.-VER. 1. children of the desolate than the chil. dren of the married wife, saith the

Τη ελευθερία ούν και Χριστός ήμάς ήλευLORD, Isa. liv. 1.

θέρωσε, στήκετε, και μη πάλιν ζυγώ δου

λείας ενέχισθε. . VER. 28.

a Stand fast therefore b in the liberty Hreis dè, adeado, xatè 'Ioadu, šnayo wherevith Christ ħath made us free, γελίας τέκνα εσμέν. .

Cand be not entangled again with the brethren, as Isaac was, are

yoke of bondage. the children of promise.

a See on John viii. ver. 31. a See on Matt. iii. ver. 9. clause 2.

b See on John viii. ver. 32. clause 2.

c See on Matt. xxiji. ver. 4.
VER. 29.
'Αλλ' ώσσερ τότε, και κατά σάρκα γεννη-

VER. 2.
Θείς εδίωκε τον κατά Πνεύμα ούτω και Ιδε, εγώ Παύλος λέγω υμίν ότι εάν πε-

ριτέμνησθε, Χριστός υμάς ουδέν ωφελήσει. But as then he that was born after Behold, I Paul say unto you,

That if the flesh, persecuted him that was born be circumcised, Christ shall profit you after the Spirit, b even so it is now. nothing VOL. III.

I

[ocr errors]

a Now we,

yür,

[ocr errors]

A. D. 58.

GAL. V, 3–10.

A. D. 58.

love, and patience of hope in our VER. S.

Lord Jesus Christ, in the sight of Maptuporas dè mér farti év&pása God and our Father, 1 Thess. 1, S. FEPITEuropévo, öro Painéing lotiv orov | Even so faith, if it hath not works, is τον νόμον ποιήσαι. .

dead, being alone. Yea, a man may a For I testify ugain to every man

say, Thou hast faith, and I have that is circumcised, that he is a debtor to

works : shew me thy faith without do the whole law.

thy works, and I will shew thee my

faith by my works. Thou believest a For as many as are of the works that there is one God; thou doest of the law, are under the curse: for well: the devils also believe, and it is written, Cursed is every one that tremble. But wilt thou know, O vain continueth not in all things written man, that faith without works is in t'se book of the law to do them, dead? Was not Abraham our father Gal. iii. 10.

justified by works, when he bad ofVER. 4.

fered Isaac his son upon the altar? Κατηργήθηκε από του Χριστού, οίτινες | Seest thou how faith wrought with έν νόμω δικαιούσθε της χάριτος έξεπέσατε. | bis works, and by works was faith a Christ is become of no effect unto

made perfect? And the Scripture was you, whosoever of you are justified by the lieved God, and it was imputed unto

fulfilled which saith, Abraham belaw: ye are fallen from grace.

him for righteousness: and be was a But Israel, which followed after called the Friend of God. Ye see the law of righteousness, hath not at then how that by works a man is justained to the law of righteousness. tified, and not by faith only. LikeWherefore? Because they sought it wise also was not Rahab the harlot not by faith, but as it were by the justified by works, when she bad reworks of the law. For they stumbled 'ceived the messengers, and had sent at that stumblingstone, Rom. ix. 31, them out another way? For as the 32.

body without the spirit is dead, so VER. 5.

faith without works is dead also, Husis yap Glysúpati šx mis TEMS A- | Jam. ii. 17-26. σίδα δικαιοσύνης απεκδεχόμεθα. .

VER. 7. a For we through the Spirit wuit for bthe hope of righteousness by faith.

'Ετρέχετε καλώς τις υμάς ανέκοψε τη

αληθεία μη πείθεσθαι και a For we are saved by hope : but

Ye did run well ; who did * hinder hope that is seen is not hope : for

should not obey the truth? what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we

back? see not, then do we with patience

VER. 8. wait for it, Rom. viii. 24, 25. b That as sin hath reigned unto

“Η πεισμονή ούκ εκ του καλούντος υμάς. death, even so might grace reign This persuasion cometh not of him through righteousness unto eternal that calleth you. life by Jesus Christ our Lord, Rom.

VER. 9.
VER. 6.

Μικρά ζύμη όλον το φύραμα ζυμοί. . 'Εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι a A little leaven leaveneth the whole ισχύει, ούτε ακροβυστία, αλλά σίστις δι’ | lump. αγάπης ενεργουμένη. .

a See on Matt. xiii. ver. 33. a For in Jesus Christ neither circumcision availeth any thing, nor uncir

VER. 10. cumcisian ; b but faith which worketh 'Εγώ πέπoιθα εις υμάς εν Κυρία», ότι by love.

ουδέν άλλο φρονήσετε· ο δε ταράσσων υμάς a See on Rom. ii. ver. 28, 29.

βαστάσει το κρίμα, όστις αν ή. b Remembering without ceasing I have confidence in you through the your work of faith, and labour of Lord, that ye will be none other wise

you that ye

Or,

drive you

v. 21.

A. D. 58.

GAL. V. 10–19.

A. D. 58.

trouble you.

minded : a but he that troubleth you But if ye bite and devour one unshall bear his judgment, whosoever he be other, take heed that ye be not consumed * See on 2 Cor. ii. ver. 6.

one of another. VER. 11.

VER. 16. 'Εγώ δε, αδελφοί, εί περιτομήν έτι κη Λέγω δεν Πνεύματι πεπατείτε, και ρύσσω, τί έτι διώκομαι; άρα κατήργηται επιθυμίας σαρκός ου μή τελέσητε. το σκάνδαλον του σταυρού. .

This I say then, a Walk in the Spirit, a And I, brethren, if I yet preach cir- band ye shall not fulfil the lust of the cumcision, why do I yet suffer perse- flesh. cution? then is b the offence of the cross

• Or, fulfil not. ceased.

a See on Rom. viii. ver. 14.clause 1. a As many as desire to make a fair b See on Rom. vi. ver. 12. clauses shew in the flesh, they constrain you

1. 3, and 13. clause 1. to be circumcised; only lest they

VER. 17. should suffer persecution for the cross

“Η γάς σαρξ επιθυμεί κατά του Πνεύof Christ, Gal. vi. 12. b See on Matt. xi. ver. 6. clause 2. Taurasi ávtixEITAI årašaois, iva na

ματος, το δε Πνεύμα κατά της σαρκός: VER. 12.

αν θέλητε, ταύτα ποιήτε. "Οφελος και αποκόψονται οι αναστα For a the flesh lusteth against the τούντες υμάς.

Spirit, and the Spirit against the flesh : I would they were even cut off which other: so that ye cannot do the things

band these are contrary the one to the

that ye would VER. 13.

a See on John iii. ver. 6. clause 1. "Υμείς γας επ' ελευθερία εκλήθητε, b For we know that the law is spiAdea poi póvor pent the lasudepiay sis ritual; but I am carnal, sold under apoguny capi, annà dià tis agéans sin. For that which I do, I allow δουλεύετε αλλήλους. .

not: for what I would, that do I not; Por, brethren, a ye have been called but what I hate, that do I. If then i unto liberty ; b only use not liberty for do that which I would not, I consent an occasion to the hesh, e but by love unto the law that it is good. Now serte one another.

then it is no more I that do it, but sin a See on John viii. ver. 32. clause 2. in me (that is, in my flesh) dwelleth

that dwelleth in me. For I know that b As free, and not using your liberty no good thing for to will is present for a cloke of maliciousness, but as the servants of God, 1 Pet. ii. 16.

with me; but how to perform that While they promise them liberty, 14–18. I thank God, through Jesus

which is good, I find not, Rom. vii. they themselves are the servants of Christ our Lord. So then, with the corruption: for of whom a man is mind I myself serve the law of God, overcome, of the same is be brought but with the flesh the law of sin, 25. in bondage, 2 Pet. ii. 19. c See on Matt. xx. ver. 27.

For if ye live after the flesh, ye shall

die : but if ye through the Spirit do VER. 14.

mortify the deeds of the body, ye 'o gàę wās vópos év ev dóze aanpou shall live, viii. 13. ται, εν τω· 'Aγαπήσεις τον πλησίον σου

VER. 18. ως έαυτόν. .

Ει δε Πνεύματι άγεσθε, ουκ έστε υπό a For all the law is fulfilled in one róuse. word, even in this; Thou shalt love thy

a But ye be led of the Spirit, .ye neighbour as thyself.

are not under the law. a See on Matt. vii. ver. 12.

a See on Rom. viii. ver. 14. clause 1. VER. 15.

b See on Rom. vi. ver. 14. clause 2. Ει δε αλλήλους δάχνετε και κατεσθίετε, ,

VER. 19. Ελέπετε μη υπό άλλήλων αναλωθήτε. . Φανερά δε εστι τα έργα της σαρκός:

a

Α. D. 58.
GAL. V. 19-26.-VI. 1, 2.

Α. D. 58. άτινα εστι, μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια,

VER. 94. a Now the works of the flesh are ma

Οι δε του Χριστού, την σάρκα έσταύρωnifest, which are these ; Adultery, for

σαν συν τοϊς παθήμασι και ταϊς επίθυnication, uncleanness, lasciviousness,

μίαις. • See on John iii. ver. 6, clause 1. a And they that are Christ's b have

crucified the flesh with the * affections VER. 20.

and lusts. Είδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθραι, έρεις,

* Or, passions. ζήλοι, θυμοί, ερεθεΐαι, διχοστασίαι, αιρέ

2 See on John vi. ver. 39. clause 3. * σεις,

bSee on Rom. vi. ver. 6. clause 1. Idolatry, witchcraft, hatred, vuriance, emulations, urath, strife, seditions,

VER. 25. heresies, ,

Ει ζώμεν Πνεύματι, Πνεύματι και VER. 21.

στοιχώμεν. Φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τούτοις· α προλέγω υμίν, καθώς και η υall in the Spirit.

If we live in the Spirit, let us also προείπον, ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν.

a See on Rom. viii.ver. 14. clause 1. Envyings, murders, drunkenness, re

VER. 26. vellings, and such like: of the which I

Μη γινώμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προtell you before, as I have also told you καλούμενοι, αλλήλοις φθονούντες. in time past, thať a they which do such things shall not b inherit the kingdom of

a Let us not be desirous of vain glory, God.

b provoking one another, envying one an

other. a See on Matt. xxy. ver.46. clause 1. b See on Matt. xxv. ver. 34. clause 3. a Let nothing be done through strife

or vainglory; but in lawliness of VER. 99.

mind let each esteem other better ο δε καρπός του Πνεύματος εστιν | than themselves.

Look not every αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρη man on his own things, but every man στότης, αγαθωσύνη, πίστις,

also on the things of others, Phil. ii. a But the fruit of the Spirit is b love, 3, 4. jay, a peace, e longsuffering, gentle

b See on Rom. xiii. ver. 13. clause 4. ness, goodness, & faith,

CHAP. VI.-VER. 1. a See on Matt. vii. ver. 17. clause 1.

"Αδελφοι, εάν και προληφθή άνθρωπος έν b See on Matt. xxii. ver. 37. and

τινι παραπτώματι, υμείς οι πνευματικοί Mark ix. ver. 50. clause 3.

καταρτίζετε τον τοιούτον εν πνεύματι πραόSee on Rom. v. ver. 11. clause 1.

τητος σκοπών σεαυτόν μη και σε σειSee on Rom. v. ver. 1. clause 2.

βασθής. eSee on 1 Cor. xiii. ver. 4. clauses 1, 2.

Brethren, * if a man be overtaken in "See on Matt. v. ver. 42.

a fault, a ye which are spiritual re& See on Matt. xxiv. ver.45.clause 1.

store such an one in the spirit of meek

ness; b considering thyself, lest thou VER. 93.

also be tempted. Πραότης, εγκράτεια κατά των τοιούτων

• Or, although. ουκ έστι νόμος.

a See on Matt. xviii. ver. 15. clause 3. a Meekness, b temperance : Cagainst See on 1 Cor. x. ver. 12. such there is no law.

VER. 2. a See on Matt. v. ver. 5. clause 1.

'Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και b See on Acts Χxiv. ver. 25. clause 2. ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.

Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the

a Bear ye one another's burdens, band lawless and disobedient, for the un.

so fulfil the law of Christ. godly and for sinners, for unholy and * See on Rom. xv. ver. 1. profane, 1 Tim.i. 9.

bSee on Mark ix. ver. 50. clause 3.

« AnteriorContinuar »